Obec Ktiš
Obec Ktiš

Program obnovy venkova

Místní program obnovy vesnice obce Ktiš 2014-2018 (5.83 MB)

Místní program Obnovy vesnice obce Ktiš na období 2008 - 2013

Schváleno Zastupitelstvem obce Ktiš dne 12.11.2008

Starostka obce - Ilona Mikešová                                                              

Místostarosta obce - Jan Sura

Obsah programu

 1. Úvod do historie obce Ktiš a jejích místních částí
 2. Základní údaje o obci Ktiš
 3. Akce zařazené do místního programu obnovy vesnice na období 2008-2013
 4. Popis jednotlivých akcí a propočet finančních nákladů akcí
 5. Předpokládaný harmonogram akcí zařazených do místního programu obnovy vesnice

Původní osada byla založena  před rokem 1369 na statku kláštera Zlatá Koruna. Dle dostupných materiálů se za datum založení obce Ktiš považuje 4.červenec roku 1310.  Po schválení klášterního majetku Oldřichem z Rožmberka byla Ktiš připojena k panství Český Krumlov, s nímž sdílela další společné osudy. Hlavní budovou obce je Kostel sv. Bartoloměje , byl postaven původně v gotickém slohu a též kolem roku 1310.

Po té byl přestavěn Giovannim Canevalem v letech 1687 - 1690. Je to jednoduchá stavba, vnitřní zařízení barokní.

Do roku 1945-1946 byla obec Ktiš i její místní částí obydlena převážně Němci. Po roce 1946 byly opuštěné nemovitosti dosidlovány občany převážně z Rumunska, Zakarpatské Rusi a  Ukrajiny.

Až do roku 1989 pracovala převážná většina místních obyvatel v zemědělství, které bylo nedílnou součástí naší vesnice. Zemědělství mělo své provozovny i v místních částech obce Ktiš ? v obci Miletínky, Tisovka, Smědeč, Ktiš- Pila, Březovík. Ženy měly navíc možnost pracovat ve firmě TESLA Strašnice, které měla sídlo též na Ktiši. Po roce 1989 dochází postupně k intenzifikaci zemědělské výroby jako produktu technického pokroku. Zemědělství je rozděleno do několika malých farmiček : Farma Ktiš, Farma Smědeč, Farma Chvalšiny, které si mezi sebe rozdělily majetek, který byl společný pro celé zemědělské družstvo Ktiš do roku 1989. Postupně dochází k regulaci pracovních míst, k propouštění dělníků jako nadbytečných pracovních sil a tím samozřejmě i ke snižování pracovních příležitostí v naší obci a jejích částech. I firma zabývající se ručními pracemi v oboru Elektro je privatizována a stává firmou soukromou. Bohužel i zde dochází ke snižování počtu potřebných pracovních sil. V důsledku toho se občané obce Ktiš i jejích osad začínají stěhovat do měst, která jim nabízejí lepší pracovní podmínky, vyšší výdělky i vyšší životní standard. Ti kteří zde zůstávají si zakládají své malé firmičky ? truhlářství, pokrývačství, klempířství, stavebnictví nebo své rodiny živí jako živnostníci. Význam venkovských sídel , která byla po staletí formována lidskou prací a umem je a bude v kontinuitě historického vývoje nezastupitelný. Proto i Česká republika v době, kdy začala pociťovat negativní dopady jednosměrné migrace obyvatelstva do měst a velkých center přehodnotila význam a rozvojové předpoklady venkovských sídel ? vesnic a začala podporovat obnovu venkova.

Vzniká program ? Program obnovy venkova ? - dále jen POV, který je podporovaný formou poskytování účelových dotací z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.

Program je zaměřen na stavební obnovu a údržbu venkovské zástavby a výstavbu občanské vybavenosti. Budování a údržbu technické infrastruktury, péči o veřejná prostranství a veřejnou zeleň v obci. POV předpokládá účast místních obyvatel na rozvoji a obnově místních tradic a kulturních akcích. Záměrem programu je vytvořit z obce samostatný a samosprávný subjekt se solidním životním standardem, kde budou občané spolurozhodovat a přímo či nepřímo se podílet na budoucí tváři obce i jejích místních částí.

Proto se i obec Ktiš v roce 1992 přihlásila do POV s tím, že se pokusí svými silami a s podporou MMR obnovit nejen kulturní a společenské tradice obce, ale zároveň se pokusí za finanční pomoci MMR v rámci POV zrekonstruovat infrastrukturu obce Ktiš i jejích osad, upravit veřejnou zeleň, návse a prostranství.

Informace a základní údaje o obci 

Okres Prachatice

Úřady

 • krajský úřad České Budějovice
 • pověřený úřad ? Prachatice
 • stavební - Prachatice
 • matriční - Lhenice
 • finanční - Prachatice
 • katastrální - Prachatice
 • pozemkový - Prachatice
 • celní - Prachatice
 • okresní soud - Prachatice
 • vojenská správa - České Budějovice

K Obci patří části obce

Smědeč, Smědeček, Březovík, Dobročkov, Ktiš- Pila, Tisovka, Miletínky a Mackova Lhota.

Součástí obce Ktiš je tedy 8 místních částí a  185 adres. Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 383 01 až 384 03.

V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 491 obyvatel, z toho je 195 mužů nad 15 let, 47 chlapců do 15 let, 197 žen nad 15 let, 52 dívek do 15 let.

Obec leží ve výšce 762m n m. Průměrný věk obyvatel je 34,6 let.

Zeměpisná souřadnice:  48°56" s.š , 14°8" v.d.

Obec je členem DSO Prachaticko, mikroregion Lipensko

V letošní roce má obec Ktiš včetně jejích částí 486 obyvatel a rozkládá se na výměře 4,5 tis. ha.

V obci je

Obecní úřad, Poštovní úřad ? Česká pošta a.s., Základní škola a Mateřskou škola , Zdravotní středisko, kam dojíždí jednou týdně lékař pro dospělé, dva smíšené obchody ? JEDNOTA Ktiš a MINIMARKET Ktiš , Obecní knihovna s přístupem k veřejnému internetu, pohostinství Ktiš, Smědeč Bárta Václav, Smědeč ? Konvalinková Marcela , Březovík ? Milan Koryta, Čerpací stanice Smědeč , Diecézní centrum života mládeže Ktiš ? nezisková organizace pod patronací Římskokatolické  církve. Je zde několik firem zaměstnávajících místní občany ? Stavební firma SURA a CO spol. s r.o. Zaměstnávající cca 50 osob, TES ? ELEKTRO spol. s r.o. - zaměstnávající 25 osob, INTERNET CZ ? zaměstnávající cca 50 osob ? s výhledem až 200 osob, Farma Ktiš spol. s r.o. zaměstnávající cca 15 osob a  mnoho soběstačných, soukromně podnikajících lidí (20-25 soukromých podnikatelů) a 10 samostatně  hospodařích zemědělců. V obci působí dobrovolné spolky a organizace, jmenovitě:  Sbor dobrovolných hasičů Ktiš, Myslivecké sdružení Vilém Ktiš, Myslivecké sdružení Smědeč, Klub Lodních Modelářů Ktiš a  Sportovní Klub Ktiš.

Vybavenost obce

ČOV a vodovody

ČOV ve Smědči byla postavena v letech 1998-1999. V obci Březovík je vodovod ve vlastnictví obce ? provozovatelem je VaK Jižní Čechy. Je nutná oprava a rekonstrukce. Není zde ČOV. V obci Tisovka je vodovod ve vlastnictví PF ČR. I zde je nutné postavit vodovod, který bude ve vlastnictví obce a lidé budou zásobování pitnou vodou. Ani zde není ČOV. V Obci Ktiš je ČOV i vodovod ve vlastnictví obce. Provozovatelem je též VaK Jižní Čechy. Bude nutné investovat jak do opravy vodovodní sítě, tak do rekonstrukce ČOV.

Veřejná zeleň

V katastrálním území Ktiš se vyskytuje 11 chráněných stromů a 470 stromů 1. kategorie, které podléhají zvláštní ochraně. Zeleň je nutné řešit nejen v obci Ktiš , ale i jejích všech místních částech. Chybí zde odpočinková místa, odpadkové koše.

Komunikace

Obce jsou propojeny komunikace II. A III. Třídy a místními komunikacemi. Místní komunikace šířky 3 ? 4 metry jsou v dostačujícím rozsahu, který zajišťuje propojení jednotlivých částí. Minimálně ½ z nich jsou však ve velmi špatném technickém stavu a je nutná jejich rekonstrukce či oprava.

V obci je celkem 9 transformačmích stanic, ze kterých je vedena síť NN vzdušným a podzemním kabelovým vedením. Trafostanice i síť jsou v dobrém technickém stavu. Autobusové zastávky jsou v obci Ktiš, Březovík, Tisovka , Smedeč a Ktiš- Pila.

Obci chybělo sportovní zázemí, které bylo vyřešeno v letech 2002-2006, kdy za pomoci POV a grantů Krajského úřadu ČB bylo postaveno sportoviště se sociálním zázemím a kabinami.

Akce zařazené do místního programu obnovy vesnice pro rok 2008- 2013

Zastupitelstvo obce Ktiš na svém zasedání dne 12.11.2008 odsouhlasilo zařazení následujících akcí do Místního programu obnovy vesnice:

Obnova a údržba venkovské zástavby, rekonstrukce, oprava a výstavba občanské vybavenosti 

1.

Rekonstrukce střech na obecních objektech

Dům č.p. 25, 37 x 11 m

Bytový dům se 27 byty

Střecha sedlová, azbestocementová krytina, na vikýři plechová. 14 komínových těles v havarijním stavu. Krytina dožívá, do objektu místy zatéká. Klempířské prvky ? rezaté- nutná výměna

Oprava 14 ti komínových těles, dílčí výměna bednění, výměna podokapních žlabů a svodů, nová krytina z eternitových šablon a pozink. Plechu, instal. hromosvodu

2.

Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří

 

 

Objekt není zateplen, omítka opadaná, místy vůbec žádná, okna stará- dřevěná ? netěsní, nejdou otevírat, dveře jsou staré, dřevěné

Výměna 76 oken, zateplení objektu ? polystyren + omítka, výměna 4 vstupních dveří

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

850 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

6 500 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2011

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky nájemců a v neposlední řadě i vzhled nemovitosti. Budova bude funkčí a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let. Zateplením budovy může dojít i k tomu, že se občané rozhodnou pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na pevná paliva a to našemu životnímu prostředí moc nepomáhá.

 

1.

Rekonstrukce střech na obecních objektech

Dům č.p. 24, 18,5 x 11 m

Bytový dům s 9 byty

Střecha sedlová, azbestocementová krytina, na vikýři plechová. 5 komínových těles v havarijním stavu. Krytina dožívá, do objektu místy zatéká. Klempířské prvky ? rezaté- nutná výměna

Oprava 5 ti komínových těles, dílčí výměna bednění, výměna podokapních žlabů a svodů, nová krytina z eternitových šablon a pozink. plechu, instal. hromosvodu

2.

Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří

 

 

Objekt není zateplen, omítka opadaná, místy vůbec žádná, okna stará- dřevěná ? netěsní, nejdou otevírat, dveře jsou staré, dřevěné

Výměna 38 oken, zateplení objektu ? polystyren + omítka, výměna 1 vstupních dveří

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

550 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

3 300 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2011

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky nájemců a v neposlední řadě i zhled nemovitosti. Budova bude funkčí a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.Zateplením budovy může dojít i k tomu, že se občané rozhodnou pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na pevná paliva a to našemu životnímu prostředí moc nepomáhá.

 

1.

Rekonstrukce střech na obecních objektech

Dům č.p. 20, 18,5  x 12,4 m

Bytový dům se 2 byty

Střecha valbová, s dvojitou střešní krytinou ? hladká taška ? rybinová, na latích. 2 komín.  tělesa v havarijním stavu. Krytina dožívá, do objektu místy zatéká. Klempířské prvky ? rezaté- nutná výměna

Oprava 2 komínových těles, dílčí výměna latí a trámů, výměna podokapních žlabů a svodů, nová krytina z betonových tašek, instal. hromosvodu

2.

Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří

 

 

Objekt není zateplen, omítka opadaná, místy vůbec žádná, okna stará- dřevěná ? netěsní, nejdou otevírat, dveře jsou staré, dřevěné

Výměna 12 oken, zateplení objektu ? polystyren + omítka, výměna 2 vstupních dveří

3.

Výstavba 4 bytových jednotek z nebytových prostor

 

 

V objektu jsou půdní prostory vhodné pro stavbu 2 bytů o velikosti 2 + 1 a v přízemí 2 nebytové prostory pro stavbu 2 malometrážních nájemních bytů.

Výstavba 4 nájemních bytů ? 2 x 2+1, 2 x 1+1 (malometrážní)

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

620 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

3 200 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 3. - přibl.

 

7 200 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2011

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky nájemců a v neposlední řadě i vzhled nemovitosti. Budova bude funkčí a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.Rekonstrukcí vzniknou i 4 nájemní byty a bude moci být uspokojena poptávka minimálně 4 zájemců o bydlení na Ktiši. Občané nebudou muset za bydlením odcházet do jiných měst či vesnic. Zateplením budovy může dojít i k tomu, že se občané rozhodnou pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na pevná paliva a to našemu životnímu prostředí moc nepomáhá. 

 

1.

Rekonstrukce střech na obecních objektech

Dům č.p. 45,

Bytový dům se 4 byty

Střecha sedlová, azbestocementová krytina, na vikýři plechová. 4 komínová tělesa v havarijním stavu. Krytina dožívá, do objektu místy zatéká. Klempířské prvky ? rezaté- nutná výměna

Oprava 4  komínových těles, dílčí výměna bednění, výměna podokapních žlabů a svodů, nová krytina z eternitových šablon a pozink. Plechu, instal. hromosvodu

2.

Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří

 

 

Objekt není zateplen, omítka opadaná, místy vůbec žádná, okna stará- dřevěná ? netěsní, nejdou otevírat, dveře jsou staré, dřevěné

Výměna 12 oken, zateplení objektu ? polystyren + omítka, výměna 4 vstupních dveří

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

450 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

2 500 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2011

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky nájemců a v neposlední řadě i vzhled nemovitosti. Budova bude funkčí a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.Zateplením budovy může dojít i k tomu, že se občané rozhodnou pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na pevná paliva a to našemu životnímu prostředí moc nepomáhá.

 

1.

Rekonstrukce objektu OÚ Ktiš

Dům č.p. 11,

Nebytový dům

Střecha sedlová, betonová taška na latích, 2 kmínová tělesa v havarijním stavu. Krytina dožívá, do objektu místy zatéká. Klempířské prvky ? rezaté- nutná výměna

Oprava 2 komínových těles, dílčí výměna latí, výměna podokapních žlabů a svodů, nová krytina z betonových tašek, instal. hromosvodu

2.

Kompletní rekonstrukce objektu

 

 

2 kanceláře OÚ, poštovní úřad ? prostory, mokrý a plesnivý sklep včetně celého technického podlaží, nevyužité půdní prostory, špatné schodiště, opadané omítky ? stáří cca 40 let. Objekt není zateplen, omítka opadaná, místy vůbec žádná, okna stará- dřevěná ? netěsní, nejdou otevírat, dveře jsou staré, dřevěné

Celková rekonstrukce objektu, kterou vzniknou nové prostory pro knihovnu, archiv, zasedací místnost, ordinaci odborného lékaře, reprezentační místnosti obce, čítárna, síň tradic atd.

3.

Rekonstrukce objektu č.p. 35

 

Nebytový dům

Dům je starý a téměř rozpadlý. V současné době není využíván. Do budoucna by mohl být využitelný jako garáž, dílna, sklad hasičské techniky atd.

Celková rekonstrukce objektu, kterou vzniknou nové prostory např. Jako garáž, sklad hasičské techniky a v půdních prostorách klubovna pro zájmové kroužky či organizace.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

350 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

9 500 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 3.- přibl.

 

1 500 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2011

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí bude moci obec občanům nabídnout využití nejen knihovny, ale i veřejného internetu (bezbariérový přístup), lepšího využití nebytových prostor ve prospěch zdravotního střediska ? též bezbariérový přístup. Bude vybudována i chybějící místnost na kulturní akce menšího rozsahu ? vítání občánků, životní jubilea atd. Ze sklepních prostor vzniknou prostory pro archivaci materiálů. Půda by mohla být využita jako studovna. Budova by měla být víceúčelová. Rekonstrukcí objektu č.p. 35 bude mít obec k dispozici garáž ? obecní auto je parkováno 4 roky před budovou OÚ, nebo chybějící prostory pro uskladnění hasičské techniky a v neposlední řadě i místnost pro práci s mládeží jakékoliv organizace ve Ktiši.

 

1.

Rekonstrukce střech na obecních objektech

ZŠ a MŠ Ktiš

Ktiš č.p. 16

Střecha sedlová, azbestocementová krytina, na vikýři plechová. 4 komínová tělesa v havarijním stavu. Krytina dožívá, do objektu místy zatéká. Klempířské prvky ? rezaté- nutná výměna

Oprava 4  komínových těles, dílčí výměna bednění, výměna podokapních žlabů a svodů, nová krytina z eternitových šablon a pozink. Plechu, instal. hromosvodu

2.

Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří

 

 

Objekt není zateplen, omítka opadaná, místy vůbec žádná, okna stará- dřevěná ? netěsní, nejdou otevírat, dveře jsou staré, dřevěné

Výměna 32 oken, zateplení objektu ? polystyren + omítka, výměna 6 vstupních dveří

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

850 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

5 500 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2011

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Budova byla postavena v roce 1973, není zateplená. Rekonstrukcí dojde k úspoře el. enegie, plynu. Zlepší se podmínky nejen pro žáky ZŠ, ale i pro děti ve škole mateřské,zlepší se i neutěšený  vzhled nemovitosti. Budova bude funkční a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.

 

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, výstavba sběrného dvora, likvidace ekologické zátěže ? skládka Ktiš , ZTV Ktiš:

1.

Rekonstrukce mítních komunikací

Ktiš - Křížovice

 

Komunikace je rozbitá, původní povrch byl asfaltový. Naposledy proběhla rekonstrukce v letch 1970-1975.

Oprava povrchu MK ? asfaltový povrch v délce cca 3500 m.

2.

 

Křížovice ? Ostrá Hora

 

MK nemá asfaltový povrch, je prašná, nezpevněná, její délka 2500 m

Rekonstrukce MK včetně podkladů a asfaltového povrchu

3.

 

Ktiš ? Ktiš Pila

 

Zkratka okolo hřbitova, komunikace s nezpevněným povrchem v délce 1300 m

Rekonstrukce komunikace včetně podkladů a asfaltového povrchu.

4.

 

Křížovice ? Miletínky

 

komunikace s nezpevněným povrchem v délce 1100 m

Rekonstrukce komunikace včetně podkladů a asfaltového povrchu.

5.

 

Tisovka - Miletínky

 

Komunikace je rozbitá, původní povrch byl asfaltový. Naposledy proběhla rekonstrukce v letech 1975 ? 1980. Jezdí zde veřejná doprava.

Oprava povrchu MK ? asfaltový povrch v délce cca 3500 m.Odfrézování, podklady.

6.

 

Ktiš - Pila

 

Komunikace okolo bytové zástavby je rozbitá, v zimě není možná údržba díky špatnému technickému stavu. Délka komunikace 650 m

Oprava povrchu MK ? asfaltový povrch v délce cca 650 m.Odfrézování, podklady.

7.

 

Smědeč - chodník

 

V současné době zde neexistuje.

Výstavba nového chodníku pro pěší z důvodu bezpečnosti v délce 150 m ze zámkové dlažby.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

5 000 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

4 800 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 3.- přibl.

 

2 300 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 4.- přibl.

 

1 200 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 5.- přibl.

 

5 300 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 6.- přibl.

 

   950 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 7.- přibl.

 

   600 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současný stav nemovitostí je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší dopravní dostupnost do jednotlivých obcí, bezpečnost řidičů motorových vozidel, bezpečnost kolařů a turistů. Některé z komunikací mohou být do budoucna zapsány jako cyklostezky. Komunikace budou  funkčí a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.

 

1.

Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

Ktiš, Smědeč, Březovík, Tisovka, Ktiš- Pila 

 

Svítidla jsou stará s velkou spotřebou el. energie.

Výměna všech stávajících svítidel 43 ks za svítidla úsporná a vzhledově jiná. V místní části Smědeč je nutné vybudovat další 2 svítidla pro novou zástavbu nad Smědčí směrem na Smědeček. V obci Ktiš 4 nová svítidla pro novou zástavbu ? směr Tisovka a sportoviště.

2.

 

Smědeček

 

V obci vůbec neeistuje veřejné osvětlení.

Výstavba nového osvětlení 5 ks lamp.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

1 260 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

   900 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV nebo PRV

Podíl obce PRV 10- 20%

 

Současná svítidla VO jsou stará s velkou spotřebou el. energie. Každým rokem je nutná oprava v částce cca 20 000,-- Kč. Výměnou svítidel dojde nejen k úspoře el. energie, ale jejich vzhled změní i ráz obcí. Obce budou mít lepší vzhled. Nová svítidla budou výkonnější a budou lépe osvětlovat místa, kde budou nainstalována. Obec nebude potřebovat roční investice na opravu svítidel a nebude muset do VO investovat  dalších min. 20 let.

 

1.

Výstavba vodovodu Smědeč

 

 

Stávající vodovod i řád jsou ve vlastnictví soukromé fyzické osoby. Obec je nájemcem tohoto vodovodu. Potrubí je staré litinové, stále poruchové, v létě je zde nedostatek vody. Voda je železitá a díky dlouhému vedení (2500 m) mnohdy i závadná a nepitná.

Výstavba nového vodovodu včetně páteřových rozvodů a úpravny vody jen pro obec Smědeč. Pro zemědělskou farmu bude ponechána voda stávající. Budou vybudovány min. 2 hydranty a 2 uzávěry vodovodního řádu. Obec nemá požární nádrž a v případě požáru zde není možnost jakkoliv se na vodu napojit.

2.

Rekonstrukce vodovodu Březovík

 

 

Stávající vodovod je zastaralý. Ze studní je výtlačným řádem voda dopravena do úpravny nad Březovíkem. Odsud samospádem rozvedena po obci. Je nutná částečná rekonstrukce čerpání a částečná rekonstrukce rozvodů.

Částečná rekonstrukce čerpání, rozvodů. V obci chybí hydranty a hlavní uzávěry vody jsou ve stavu, kdy je nemožné s nimi jakkoliv manipulovat.

3.

Rekonstrukce vodovodního řádu Ktiš

 

 

Pouze část vodovodu Sportoviště ? vodojem je v současné době v železném potrubí. Část obce Ktiš ? centrum stále ještě není napojena na nový řád ? vodu z vrtu. Chybí hydranty ? cca 5 ks i hlavní uzávěry vody.

Oprava vodovodu Ktiš, výstavba nebo rekonstrukce hydrantů, oprava nebo rekonstrukce hlavních uzávěrů vody.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

5 000 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

1 200 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 3.- přibl.

 

   600 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Současný stav nemovitostí je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší zásobování pitnou vodou všude tam, kde je obec vlastníkem vodovodů a čistíren odpadních vod.

 

1.

Výstavba ZTV Ktiš

 

 

V současné době je zpracována PD na výstavbu ZTV a vydáno stavební povolení.

Výstavba ZTV pro 10 rodinných domů ? vodovodní a kanalizační řád, přívod plynu, el. Energie, veřejné osvětlení, komunikace.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

1 400 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Obec Ktiš chce umožnit místním občanům postavit si ve vlastní režii RD. Z toho důvodu se rozhodla pro tyto domy vyčlenit pozemek ve vlastnictví obce, který nechala rozdělit na 10 parcel o výměře cca 1000 m2 1 parcela. K jednotlivým pozemkům je nutné dovést sítě potřebné ke stavbě rodinného domku. Lidé nebudou muset z obce odcházet za bydlením, ale budou zde zůstávat i se svými rodinami.Nebude docházet k odlivu obyvatel a obec bude životaschopná.

 

1.

Výstavba sběrného dvora

Ktiš

 

V současné době neexistuje sběrný dvůr pro obec Ktiš a její místní části ani technické zázemí obce

stavba sběrného dvora s technickým zázemím obce

2.

Strojní  vybavení technických služeb

 

 

Obec vlastní pouze traktor.

Je třeba dokoupit technické vybavení obce ? např. Multikáru, sekačku, křovinořez, posypové vozíky atd.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

6 500 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby II. - přibl.

 

1 000 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Obci chybí jak sběrný dvůr, tak i technika na udržování místních komunikací a zeleně. Vzhledem k tomu, že v obci je vysoká nezaměstnanost a Úřad práce v Prachaticích nabízí obci pracovní síly právě na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství a udržování místních komunikací a chodníků, je nutné vybavit tyto dělníky odpovídající technikou 21 století. Obec je vlastníkem cca 300 ha pozemků, které bude nutné též udržovat.

 

Veřejná prostranství, kapličky, boží muka, hřbitov, likvidace ekologických zátěží

1.

Úprava veřejného prostranství

Smědeč

 

Náves je neupravená a nevzhledná. 

Úprava návsi s odpočinkovými plochami, přechod pro chodce, chodník

2.

 

Tisovka

 

Náves je neupravená a nevzhledná.Úprava návsi s odpočinkovými plochami, úprava okolí návesního rybníčka.

Úprava návsi s odpočinkovými plochami, úprava okolí návesního rybníčka.

3.

 

Březovík

 

Náves je neupravená a nevzhledná.Úprava návsi s odpočinkovými plochami, úprava okolí návesního rybníčka.

Úprava návsi s odpočinkovými plochami, úprava okolí návesního rybníčka.

4.

 

Smědeček

 

Náves je neupravená a nevzhledná.Úprava návsi s odpočinkovými plochami, úprava okolí návesního rybníčka.

Úprava návsi s odpočinkovými plochami, úprava okolí návesního rybníčka.

5.

 

Ktiš

 

Náves je neupravená a nevzhledná. 

Úprava návsi s odpočinkovými plochami,

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

 260 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

 280 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 3.- přibl.

 

 350 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 4.- přibl.

 

 600 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 5.- přibl.

 

 600 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Současný stav nemovitostí je takový, že je zde většinou planá, neupravená zeleň, chybí odpočinková místa pro místní občany i pro turisty. V některých obcích i přechody pro chodce a chodníky.

 

1.

Likvidace ekologických zátěží

Ktiš

 

V kat. Území Ktiš se nachází skládka TDO, která je již několik let zavřená.

Skládka je sice zavřená, ale za 30 let je z ní skládka černá. Je nutná asanace- rekonstrukce a zlikvidování skládky v co možná nejkratším termínu.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

5 500 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Skládka TDO se nachází nejen v blízkosti Zlatého potoka, ale i v CHKO Blanský les a je součástí NATURY 2000. Skládka byla v 80 letech sice postavena, ale nikdy nebyla zkolaudována. Dalo by se říci, že se jedná o skládku černou. Proto se obec Ktiš bude snažit skládku nejen zlegalizovat, ale i asanovat, ne-li plně zlikvidovat a pozemek zpět zalesnit.

 

1.

Oprava kapličky

Dobročkov - mostek

 

Kaplička je polorozpadlá, mokrá, plesnivá. 

Celková oprava kapličky včetně sanační omítky, izolace a úprava prostranství a zeleně o rozloze cca 150 m2.

2.

 

Březovík

 

Kaplička je polorozpadlá, mokrá, plesnivá. Je poničená krytina i železná mříž.

Celková oprava kapličky včetně sanační omítky, izolace a úprava prostranství a zeleně o rozloze cca 100 m2.

3.

 

Ktiš u rybníka

 

Kaplička je rozpadlá, mokrá, plesnivá. 

Celková oprava kapličky včetně sanační omítky, izolace  a úprava prostranství a zeleně o rozloze cca 100 m2.

4.

 

Smědeč 2 x

 

Kapličky jsou mokré a prostranství okolo nich je neupravené. Opadaná omítka. 

Částečná oprava kapliček včetně sanační omítky, izolace a úprava prostranství a zeleně o rozloze cca 300 m2.

5.

 

Ktiš nad vesnicí směr Smědeč

 

Kaplička je mokrá, omítka částečně opadaná.  

Částečná oprava kapličky včetně sanační omítky, izolace, úprava prostranství okolo o rozloze cca 150 m2.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

 100 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

   50 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 3.- přibl.

 

 100 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 4.- přibl.

 

 120 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 5.- přibl.

 

   80 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Současný stav nemovitostí je neutěšený. Omítky jsou mokré, plesnivé. Některé z kapliček jsou již polorozpadlé. Je nutná jejich celková oprava. Tím se samozřejmě zlepší i vzhled obce a jejích místních částí.

 

1.

Oprava hřbitova a hřbitovní zdi

Ktiš

 

Hřbitov je neupravený, zeď okolo hřbitova oprýskaná, zatéká do ní a vrata na hřbitov jsou rozpadlá. Zásobování vodou je zde nedostatečné (2 barelové nádoby).  Bývalá márnice je mokrá a plesnivá, omítka na ní téměř není.

Celková úprava zeleně na celém hřbitově o rozloze cca 5000 m2, oprava hřbitovní zdi včetně sanační omítky, oprava bývalé márnice. Záchrana starých křížů a hrobů v současné době nikým neudržovaných.

2.

Oprava zdi u kostela

Ktiš

 

Zeď o výšce 1,5 a délce cca 200 m je opadaná, oprýskaná, plesnivá. 

Celková oprava zdi u kostela  včetně sanační omítky, izolace a malby. Úprava prostranství a zeleně o rozloze cca 100 m2.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

 450 000,-- Kč

 

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

 

 400 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Současný stav nemovitostí je neutěšený. Omítky jsou mokré, plesnivé. Hroby na hřbitově jsou upravené zhruba z 1 desetiny. Zeď okolo hřbitova je oprýskaná, omítka opadaná téměř po celé délce zdi. Kostel se nachází v centru obce a spolu se hřbitovem jsou ostudou obce. Je nutná celková oprava zdí a úprava okolního prostranství tak, aby se za tyto nemovitosti nemusela obec stydět.

 

1.

Výstavba pláže a sociálního zařízení u Ktišského rybníka

Ktiš

 

Po povodních v roce 2002 a 2006 je pláž u rybníka znehodnoce a silně poškozena. Je zarostlá náletovými dřevinami. Sociální zařízení zde nikdy nebylo.

Od roku 2006 žádá Obec Ktiš o poskytnutí dotací na opravu hráze rybníka a odbahnění rybníka. Bohužel zatím bezvýsledně. Obec by u rybníka ráda vybudovala chybějící sociální zařízení a zrekonstruovala pláž rybníka tak, aby byla pro turisty zajímavou a pohodlnou.

 

Celkové náklady stavby 1. ? přibl.

 

1 900 000,-- Kč

 

Termín realizace

 

2009-2013

 

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV,  Mze nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

 

Rybník v obci byl vždy turistickou atrakcí obce. V roce 2002 byl rybník poničen povodní. Pak přišla povodeň v roce 2006 a obec Ktiš byla donucena rybník vypustit. Od té doby se marně snaží získat fin. Prostředky na jeho opravu od našich ministerstev. Pokud by tyto prostředky získala, bude u rybníka chybět jak sociální zařízení, tak i čistá písečná pláž a sportoviště. Tyto investice by obec chtěla postavit z dotačního titulu POV spolu s fin. Prostředky obce.

Ve Ktiši dne 13.11.2008

Obec

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.

Svátek

Svátek má Zbyšek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den stepu

Zítra má svátek Monika

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den kulturního rozvoje

Počasí

dnes, pátek 20. 5. 2022
déšť 27 °C 16 °C
sobota 21. 5. slabý déšť 20/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

CzechPoint

CzechPoint logo

Části obce

Části obce - mapa

Projekty a dotace

 

Obec Ktiš

Obec Ktiš se nachází v Šumavském podhůří. Od roku 1945 je Ktiš střediskovou obcí s dalšími 8 částmi. Správní území obce na rozloze 4,5 ha se může pochlubit nejen úžasnou přírodou, ale i pamětihodnostmi.