Náhodný obrázek

Počasí

Usnesení č. 06 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 25.06.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 s příjmy celkem 447 798,-- Kč, výdaji celkem 1 572 600,-- Kč a financování celkem 1 180 270,52,--Kč.

 

ZO Ktiš schvaluje ZO Ktiš schvaluje zprávu o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2013 předanou paní ředitelkou Mgr. P.P. a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem: 

Fond rezervní 99 692,36,- Kč (stav k 31. 12. 2013)

Návrh na rozdělení: 0,- Kč

Fond odměn 77 043,75,- Kč (stav k 31. 12. 2013)

Návrh na rozdělení: 13 475,19,- Kč     

 

ZO Ktiš bere závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2013 na vědomí s výsledkem: Náklady ve výši 1 322 331,35,-Kč, výnosy 1 323 213,39,-Kč, výsledek hospodaření po zdanění - + 882,04,-Kč.  

 

ZO Ktiš schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Ktiš k 31.12.2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání obce Ktiš za rok 2013, která je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2013.  

 

ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2013 s tím, že výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 3 477 129,79,- Kč bude převeden na účet 432 300(výsledek hospodaření předcházejících účetních období). A o schválení účetní závěrky podepsaný přítomnými členy ZO Ktiš bude odeslán do CSUIS, podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

 

ZO Ktiš bere informaci o zpracované námitce na vědomí. Námitka bude předložena na jednání na Krajském úřadě dne 08. 04. 2014.

  

ZO Ktiš na podkladě předloženého GP schvaluje prodej pozemku 2231/25 o výměře 106 m2, pozemek par. č. 2188/4 o výměře 21 m2 a pozemek par. č.2288/5 o výměře 12m2   k.ú. Dobročkov  za cenu 5,-Kč/m2 manželům K.a M. S., Březovík 18, 383 01 Prachatice. 

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemků par. č. KN 490 o výměře 2 302m2, KN 499 o výměře 575 m2 a část pozemku par. č. KN 749/29 v k.ú. Smědeč na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. Zároveň doporučuje zaslat zprávu o vyvěšeném záměru fi. E-ON a.s. a to z toho důvodu, že se na pozemku nachází trafostanice.   

 

ZO Ktiš bere na vědomí žádost pana J. C., Křemže s tím, že do dalšího zasedání ZO Ktiš budou shromážděny veškeré možné podklady k tomu, aby mohla být žádost vyřízena. Dále se také bude ZO zabývat kompenzací za vyhotovení GP na odměření pozemku par. č. 638/8 k.ú. Ktiš.

 

ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod části pozemku par. č. 560/1 o výměře 374m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše na OS Zlatý potok, Husova, 383 01 Prachatice. 

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem pozemku par. č. KN 1194 o výměře 360 m2 a pozemku KN 1192 o výměře 1198m2 na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní, s tím, že na záměru bude uvedeno, že si ZO Ktiš vyhrazuje právo upřednostnit při rozhodování vlastníky sousedních pozemků. Cena tedy nebude rozhodujícím kritériem. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.     

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par. č. KN 1749/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní.  Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.    

 

ZO Ktiš neschvaluje žádost o finanční příspěvek OSH Prachatice.

 

ZO Ktiš neschvaluje žádost o finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených Prostějov.  

 

ZO Ktiš bere žádost o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.   

 

- ZO Ktiš souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou: fi. Hydro &Kov s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň  na akci:„ odstranění povodňových škod – ktišský rybník v k. ú, Ktiš. Nabídková cena – 2 499 999,-Kč bez DPH.  

 

- ZO Ktiš s podáním odvolání proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti právní firmou zastupující Obec Ktiš BBH Praha – Mgr. T. Urbana a pověřuje starostku obce Ktiš zasláním informace o rozhodnutí ZO Ktiš p. Mgr. T. Urbanovi.  

 

 

 

 

 

Usnesení č. 05 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 14.05.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 3 s příjmy celkem 4 125 662, 48,-- Kč, výdaji celkem 846 700,-- Kč a financování celkem 3 278 962,48,--

 

ZO Ktiš nesouhlasí s předloženými doklady a se zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2013 a pověřuje starostkou obce Ktiš zasláním dopisu paní ředitelce, aby na dalším zasedání ZO Ktiš předložila dokumenty, které jsou ke schválení hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2013 podmínkou.     

 

ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměrů č. 03/2014/ prod. poz. souhlasí s prodejem  pozemku par. č. 176 o výměře 108 m2 v k.ú. Ktiš za cenu v místě obvyklou, a to za 5,-Kč/m2 manželům P. , Ktiš 68.   

 

ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměru č. 04/2014/ prod. poz. souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1749/32 o výměře 175m2 v k.ú. Smědeč paní I. A., Ktiš 33 za cenu 5,-Kč/m2. 

 

ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemku par. č. 18/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Smědeč na podkladě vyvěšeného záměru č. 05/2014/prod.poz. za cenu 5,-Kč/m2 manželům A., Smědeč 34, 383 01.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 2231/6, části pozemku par. č. 2188/1, dle vytyčovacího protokolu v k.ú. Dobročkov po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka obce Ktiš.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1748/33 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru na pronájem pozemku byla pověřena zapisovatelka

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par. č. 1439/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na bezúplatný převod části pozemku par. č. 560/1, k.ú. Křížovice u Ktiše. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obce Ktiš. Poté se bude ZO zabývat převodem pozemku na OS Zlatý potok a to na podkladě doloženého GP (odměření cesty)

 

ZO Ktiš, bere žádost o byt p. L. na vědomí a schvaluje ji zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. V současné době Obec Ktiš nemá žádný volný byt k dispozici.  

 

ZO Ktiš souhlasí s připojením vodovodní přípojky k domu Ktiš 5 (Mackova Lhota) ze stávajícího vrtu manž. Š. a doporučuje p. J. F., aby doložil souhlas manž. Š. ještě před vydáním rozhodnutí stav. povolení MěU Prachatice.                    

 

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím účelovým finančním příspěvkem ve výši 20 000,-Kč na dokončení restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Bartoloměje.          

 

ZO Ktiš schvaluje přesun pohledávky za firmou APT TRUCK na podrozvahový účet obce Ktiš s tím, že, až bude vymazána firma z obchodního rejstříku, bude pohledávka vyřazena z účetnictví.

 

ZO Ktiš bere na vědomí informaci o táboření skatů v k.ú. Křížovice u Ktiše v době letních prázdnin.

 

ZO Ktiš souhlasí se zpracováním rozpočtů a podáním poptávek na zateplení bytového domu č.p. 24 a na zateplení bytového domu č.p. 25.    

Usnesení č. 03 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 02.04.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 s příjmy celkem 239 020,-- Kč, výdaji celkem 5 644 700,-- Kč a financování celkem 5 405 680,--

 

ZO Ktiš schvaluje vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky Obce Ktiš, kterou vypracovala  účetní obce Ktiš. Účinnost vnitřního předpisu od 01. 01. 2014. Vnitřní předpis je součástí tohoto zápisu.  

 

ZO Ktiš schvaluje podepsat souhlas firmě Geomin družstvo Jihlava na vstup na pozemky ve vlastnictví obce Ktiš s tím, že oprávnění uživatelé se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy, budou přítomni u provádění geologických prací a pozemky poté převezmou zpět do užívání a to buď s připomínkami, nebo bez připomínek.     

 

ZO Ktiš schvaluje podat novou žádost o privatizaci pozemků ve vlastnictví PF České Budějovice na převod komunikací ve vlastnictví PF Č. B. do vlastnictví obce a to těch, které nebyly předmětem pasportu MK zpracovaného v roce 2010 a ani předmětem schváleného ÚP obce Ktiš.   

 

ZO Ktiš schvaluje, aby paní M. A.majitelce nemovitosti domu č.p. 51 (objekt k bydlení) ve Ktiši zapsán na LV 257, byl pozemek pod nemovitostí č.p. 51 prodán za cenu 44 987,- Kč, která byla zjištěna znaleckým posudkem pana Ing. Z.S. ze dne 24.03.2014.

 

- ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměru č. 01/2014/pron.poz. souhlasí s pronájmem pozemku par. č. 1345/2, k.ú. Křížovice u Ktiše to tak, že pozemek, který do dnešního dne užívala sl. I. V. bude pronajat sl. I. V. za částku 2000,-Kč/ ha/ rok a pozemek, který užívala Farma Šumava bude pronajat Farmě Šumava též za částku 2000,-Kč/ha/rok a cesta, který pozemek dělí na tři díly zůstane Obci Ktiš. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena Ing. R. K.

 

 ZO Ktiš nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č. 2231/6, k.ú. Dobročkov panu Ing. M., který byl vyvěšen na podkladě jeho žádosti, navrhuje manž. S.(vlastníkům sousední nemovitosti), aby jako vlastníci sousední nemovitosti a vlastníci šachty s vodoměrem nechali část pozemku zaměřit a poté bude na podkladě GP vyvěšen záměr na prodej pozemku.     

 

 ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku  par. č. 18/2 o výměře 97 m2, k.ú. Smědeč po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru na směnu byla pověřena zapisovatelka.              

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku  par. č. 176 o výměře 108 m2, k.ú. Ktiš po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru na směnu byla pověřena zapisovatelka

 

ZO Ktiš bere žádost o pronájem zahrádky na vědomí a doporučuje se zahrádkami zabývat na dalším zasedání, s tím, že fotografie zahrádek budou předány všem zastupitelům.  

 

ZO Ktiš schvaluje, aby byty ve vlastnictví Obce Ktiš byly pronajaty p. H. v domě č.p. 24 a p. Š.v domě č.p. 25.      

 

ZO Ktiš bere informaci o možnosti o zařazení do změny č. 2 ÚP Ktiš i pozemek par. č. 448/3 k.ú. Ktiš. A doporučuje v této věci konzultovat s pořizovatelem ÚP obce Ktiš 

 

ZO Ktiš souhlasí s darováním pozemku par. č. 1273/3 o výměře 56 m2 v k.ú. Dobročkov, a to bezúplatně Krajskému úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, Č.B.   

 

 ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím neinvestičním příspěvku SDH Ktiš na oslavu 110. výročí založení sboru.    

 

ZO Ktiš schvaluje žádost o podporu ve věci: vzpomínkový akt u pomníku padlým v první světové válce“ a schvaluje finanční pomoc při obnově pomníku padlých. Rozpočet na opravu – rekonstrukci bude zaslán Obci Ktiš v nejbližší době.      

 

ZO Ktiš schvaluje dodatek na doplnění MK do pasportu MK. Dodatek byl vyhotoven panem P.M. Pasport MK s dodatkem bude sloužit také jako příloha k žádosti o bezúplatný převod pozemků od SPÚ ĆB. 

 

 

 

 

Usnesení č. 02 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 05.03.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

- ZO Ktiš bere na vědomí zprávu přednesenou Mgr. T. Urbanem, která se týká správního řízení o povolení hornické činnosti podle POPD a to na základě v pořadí již 2. Žádosti podané fi. Garnet Group a.s. na OBÚ Plzeň. Základní argumenty jsou vyjádřeny v konceptu, který byl předložen ZO Ktiš.  

 

- ZO Ktiš bere informaci o provedené inventuře za rok 2013 na vědomí. Inventarizace je je k nahlédnutí na OÚ Ktiš.

 

- ZO Ktiš bere informaci o hodnotící zprávě vypracovanou účetní obce Ktiš za rok 2013 na vědomí.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 1345/2 o výměře 3851 m2, k.ú. Křížovce u Ktiše po dobu 15-ti dní na úřední desce jak kamenné tak elektronické, a to na podkladě žádosti.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 2231/6 k. ú. Dobročkov po dobu 15-ti dní jak na úřední desku kamennou tak elektronickou.              

 

ZO Ktiš bere žádost na vědomí a doporučuje ji zařadit do pořadníku o žadatele o zahrádky. Dále ZO Ktiš pověřuje zastupitele, aby všechny pozemky obešel a nafotil, na kterých nikdo nehospodaří.   

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemků par. č. KN 1360/1 o výměře 16675 m2, KN 583/4 o výměře 2635 m2, KN 1361/1 o výměře 11091 m2, KN 583/2 o výměře 2919 m2, KN 583/3 o výměře 2481 m2 KN 1363 o výměře 4692 m2, část KN 583/1 o výměře – dle zákresu bude upřesněna, část KN 582 o výměře – dle zákresu bude upřesněna v k.ú. Dobročkov a to panu M. D. za cenu ujednanou ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní. Celková výměra bude upřesněna po zaměření stavby, která se přikládá ke kolaudačnímu řízení. Po kolaudačním řízení bude vypracována kupní smlouva. Vypracováním kupní smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. 

 

 ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku  par. č. 10 a části F, E, G a H dle GP z  29. 11. 2007 zpracovanou GK J. Braka a to mezi obcí Ktiš a panem J. Surou v k. ú. Ktiš po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. 

 

- ZO Ktiš nezaujímá žádný postoj k této žádosti a pověřuje starostku obce Ktiš pozváním zástupce OS Zlatý potok na další jednání ZO Ktiš

 

ZO Ktiš nesouhlasí se vstupem firmy Geomin na pozemky ve vlastnictví obce Ktiš ani poté, co předložili opravenou žádost, a doporučuje vstoupit v jednání s právním zástupcem obce ve věci náhrady za povolení vstupu na obecní pozemky. Odpovědí je pověřena zapisovatelka. 

 

- ZO Ktiš bere informaci o podání záporného stanoviska na MF ČR na instalování provozování výherní loterie v obci Ktiš a jejích osadách na pozemku par. č. KN 1749/25 v k.ú. Smědeč na vědomí. Důvodem je velký počet sociálně slabých občanů a vysoká nezaměstnanost.     

 

ZO Ktiš souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla zaslána fi. E-ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou částku 16 160,-Kč bez DPH (to je: 13 400,- dle sml. bud. s Obci Ktiš + 2760,- + DPH. ).  Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.  

 

 ZO Ktiš nezaujímá žádný postoj k této žádosti a pověřuje starostku obce Ktiš pozváním zástupce OS Zlatý potok na další jednání ZO Ktiš. 

 

 ZO Ktiš souhlasí s navrženou smlouvou a pověřuje firmu E-ON Servisní, aby vypracovala pasport veřejného osvětlení pro obec Ktiš a její osady za uvedenou cenu ve smlouvě. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.

 

 ZO Ktiš souhlasí vyvěšením záměru na darování pozemku par. č. 1272 (geometrickým plánem ze dne 15.08.2013 – odměřena část 1273/3 o výměře 56 m2 – pozemek není v současné době zaveden v KN pod uvedeným p.č. 1273/3, k.ú. Dobročkov na úředních deskách obce Ktiš. 

 

ZO Ktiš souhlasí přijetím daru a to pozemku par. č. KN 2186/1o výměře 1986 m2, KN par. č. 2185/2 o výměře 418 m2, KN 2185/4 o výměře 2419 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dobročkov. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš .

 

 

 

 

Usnesení č. 01 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 05.02.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

- ZO Ktiš bere na vědomí informaci o místním šetření, které proběhlo v KD Ktiš dne 28. 01. 2014 na podkladě pozvánky OBÚ za přítomnosti dalších osob a pověřuje starostku obce Ktiš napsáním sdělení OBÚ, že advokátní firma BBH Praha bude i nadále zastupovat Obec Ktiš ve správním řízení těžby v DP Ktiš. Dále ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš získáním informace, bude-li advokátní firma BBH Praha zastupovat Obec Ktiš i nadále za podmínek, za jakých ji zastupovala v předcházeních letech. Pokud by se situace změnila, bude svoláno mimořádné zasedání ZO Ktiš tak, aby mohlo rozhodnout o zastupování advokátní firmy BBH Praha. V opačném případě platí souhlas v zastupování Obce Ktiš ze zasedání ZO Ktiš z roku 2011.      

 

ZO Ktiš souhlasí s návrhem příkazní smlouvy předložené firmou Stavební poradnou spol., s.r.o. na přípravu zadávacího řízení pro vyhledání zhotovitele a provedení výběru zhotovitele na akci: „Vodovod Smědeč“. Podpisem příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna spol., s.r.o byla  pověřena starostka obce Ktiš. 

 

ZO Ktiš bere zprávu finančního výboru o provedené kontrole ze dne 30. 12. 2013 za přítomnosti členů FV na vědomí.

 

ZO Ktiš projednalo žádost paní D. F., Opařany i žádost paní A. F., Černá v Pošumavý a schvaluje je zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. Odpovědí žadatelům byla pověřena zapisovatelka. 

 

- ZO Ktiš, projednalo žádost o poskytnutí finančního prostředku pro rok 2013 a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet Centra pro zdravotně postižené JK o. s. byla pověřena starostka obce Ktiš. Dopisem s odpovědí byla pověřena zapisovatelka. 

 

- ZO Ktiš schvaluje žádosti o doplnění veřejného osvětlení v obci Ktiš a doporučuje firmu E-ON Distribuce a.s., ČR, aby navrhla projekt na posílení veřejného osvětlení v obci Ktiš, Smědeč a Smědeček.Jednáním s firmou E-ON Distribuce a.s. byla pověřena starostka obce Ktiš.      

 

ZO Ktiš schvaluje navrženou inventarizační komisi složenou z předsedy J. Pavlíka a členů inventarizační komise J. Sury aj. Krapáče. Dále se předsedovi ukládá proškolit inventurní komisi a koordinovat průběh inventarizace. Komise byla pověřena provést inventuru jak fyzickou tak dokladovou v období od 06. 02. 2014 do 20. 02. 2014. Podepsané inventurní soupisy a závěrečný protokol o inventarizaci předložit do 20. 01. 2014.   

 

ZO Ktiš souhlasí s tím, aby byla provedena kontrola hospodaření nezávislou firmou – auditorem provádějící audity. Součinností s auditorem byla pověřena paní M. Němcová a sl. Z. Kollerová. Žádostí o kontrolu hospodaření byla pověřena starostka obce Ktiš.     

 

- ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemků KN 1360/1, KN 583/4, KN 1361/1, KN 583/2, KN 583/3, KN 1363, část KN 583/1 a část 582 v k.ú. Dobročkov. Záměr na prodej pozemků bude vyvěšen po dobu 15 – ti dní. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.          

 

ZO Ktiš nesouhlasí se žádosti firmy Geomin družstvo se vstupem na pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Ktiš. Starostka obce Ktiš je pověřena se zasláním dopisu s odpovědí, že v soupisu pozemků, které jsou uvedeny na žádosti, jsou uvedena špatná parcelní čísla. 

 

 

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech