Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členům ZO Ktiš nebyla navýšena měsíční odměna o 3,5 % od 01. 06. 2015.

- ZO Ktiš bere informaci o rozpočtové změně č. 6 a rozpočtové změně č. 7 na vědomí.   

- ZO Ktiš bere informaci paní M. K. na vědomí a pověřuje zapisovatelku napsáním odpovědi p. M. K. s tím, že R. F. bude při psaní odpovědi nápomocen. ZO Ktiš poté bude o odpovědi informováno. 

- ZO Ktiš schvaluje předání stížnosti manž. L., Ktiš Policii ČR, oddělení Netolice. Předáním dopisu byla pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš souhlasí s udělením licence pro autobusovou linku Frymburk-Praha, a to dopravci Rail Bus s.r.o., Mariánská 11, 342 01 Sušice s tím, aby nadále zůstala v obci Smědeč zastávka pro tento spoj na znamení.   

- ZO Ktiš neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Jihočeský krajský fotbalový svaz, Č. Budějovice. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.    

-ZO Ktiš nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených - Klubu radost, Prostějov.

-ZO Ktiš bere žádost o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.

-ZO Ktiš bylo informováno o tom, že zatím jsme nedostali žádnou odpověď od p. Indry ohledně vyznačeného území Dobročkovské hadce.   

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 578/1, k.ú. Ktiš, jako zahrady. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.   

-ZO Ktiš bere na vědomí, že usnesení č. 2 ze dne 13. 04. 2015 nemělo být z důvodu nesplnění zákonných podmínek přijato – nehlasovala nadpoloviční většina všech zastupitelů, a proto je toto usnesení neplatné.  

-ZO Ktiš bere zaslanou žádost o obnovení souhlasu k táboření zaslanou – Skauty Kladno na vědomí a souhlasí s tábořením.     

-ZO Ktiš navrhuje zaslat odpověď paní E. H. s tím, že v současné době není v obci Ktiš žádný volný byt k dispozici.  

-ZO Ktiš souhlasí, se zřízením osadního výboru v obci Březovík, jehož předsedou je pan M. B., st., členy pan K. S., ml. a K. S., st.

-ZO Ktiš bere na vědomí zrušení VŘ na opravu MK včetně propustků v obci Ktiš a jejích osadách a doporučuje Stavební poradně spol. s.r.o. provést nové výběrové řízení na podkladě správných podkladů. Odpovědí byla pověřena starostka obce Ktiš. 

            

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s návrhem komise ve složení: J. Pavlík, Z.Kollerová, R. Frček, A. Volfová a s poradníím hlasem pak Ing. R. Kutláková propachtovat nemovitý majetek podle záměru č. 01/2015/ prach pozemku ve vlastnictví obce Ktiš, zapsaný na LV 100001 pro Obec Ktiš a podle kritérií schválených ZO Ktiš. Pozemky, které jsou uvedeny v zemědělských blocích budou nedílnou součástí tohoto zápisu, plnš pak korespondující s návrhy určené návrhové komise. Pachtovní smlouvy budou platné od 14.04.2015. 

- ZO Ktiš souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 500,-Kč, a to včetně DPH.

Zastupitelstvo obce:

ZO Ktiš, které plní funkci zřizovatele odvolává na podkladě usnesení Š.R., podle zákona č. 561/2004 Sb., §166 odst. 5 písm b v platném znění ke dni 17. 03. 2015 ředitelku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš.

- ZO Ktiš vyzývá zástupkyni ředitele paní Evu Vávrovou, aby zajistila nezbytný chod právního subjektu Základní a Mateřské školy Ktiš po dobu výběrového řízení zejména bezproblémový přechod dětí z mateřské školy do prvních tříd.      

ZO Ktiš schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí ČBÚ, č.j.: SBS 272 58/2014/ČBÚ-22. Podáním žaloby pověřuje BBH  advokátní kancelář Praha se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, zastoupenou JUDr. Františkem Honsou, PhD. A pověřuje starostku obce Ktiš podpisem plné moci k zastupování Obce Ktiš v tomto řízení a k zatupování Obce Ktiš v řízení o povolení trhacích prací v dobývacím prostoru Ktiš.

ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem plné moci k zastupování Obce Ktiš v řízení o povolení trhacích prací v dobývacím prostoru Ktiš BBH advokátní kanceláří s.r.o. Praha,Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, zastoupenou JUDr. Františkem Honsou PhD.

 

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení služebnosti k připravované stavbě – Internet CZ, a.s. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Zasláním podepsané smlouvy firmě Šindy a.s. byla pověřena zapisovatelka

ZO Ktiš, projednalo žádost o finanční výpomoc při obnově památníku padlým z 91. Českobudějovického pěšího pluku. A doporučuje starostce obce Ktiš odpovědět, s tím, že finanční příspěvek nebyl schválen, nicméně podporujeme morálně všechny investice takového druhu.  

ZO Ktiš doporučuje sjednat schůzku s Ing. R. Kutlákovou a p. Kazatelem z Vojenského újezdu s tím, že ZO se sejdou k projednání k záležitosti ve věci předání majetku z Vojenského újezdu dne 16. 03. 2015 v 17.00hod.

ZO Ktiš souhlasí s poptávkou na zakoupení minibusu pro výjezdovou jednotku obce Ktiš a pro SDH Ktiš s tím, že investice do zakoupeného automobilu bude do 300 tis. (bez DPH.)Na dalším zasedání ZO Ktiš bude předložena nabídka na vůz. 

ZO Ktiš nesouhlasí s poskytnutím příspěvku HZS JK s tím, že finanční prostředky bude investovat do svých vlastních družstev v obci.

ZO Ktiš souhlasí, aby v obci Smědeč a v obci Tisovka byly schváleny osadní výbory.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s poptávkou na zakoupení minibusu pro výjezdovou jednotku obce Ktiš a pro SDH Ktiš s tím, že investice do zakoupeného automobilu bude do 300 tis. (bez DPH.)Na dalším zasedání ZO Ktiš bude předložena nabídka na vůz. 

ZO Ktiš souhlasí s odkoupení pozemku KN 120 a KN 121 v k. ú Smědeč za cenu 90 000,-Kč vč. vkladu na katastr, vypracování smlouvy. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.  Poptávkou na zakoupení minibusu pro výjezdovou jednotku obce Ktiš a pro SDH Ktiš s tím, že investice do zakoupeného automobilu bude do 300 tis. (bez DPH.)Na dalším zasedání ZO Ktiš bude předložena nabídka na vůz.   

 

 

Zastupitelstvo obce:

ZO Ktiš bere na vědomí informace OLH J. Pechu, ml. o hospodaření v obecních lesích a pověřuje OLH doplněním ceníku samovýroby o dřevo, které by mohlo být prodáno jakodřevo těžební s cenou paliva. Dokument bude zpracován OLH J. Pechou, ml. a výroční zpráva o hospodaření v obecních lesích bude zveřejněna spolu se závěrečným účtem Obce Ktiš do 30. 06. 2015.   

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pach nemovitého majetku v katastrálních územích obce Ktiš a to, pach č. 01/2015. V záměru budou uvedeny pozemky na které není v současné době uzavřen platný nájemní vztah či pozemky ke kterým stávající zemědělci ukončili nájemní vztah k 31. 12. 2014. Zpracováním záměru je pověřena Ing. R. Kutláková a I. Mikešová. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15-ti dní.    

 

Zastupitelstvo obce Ktiš souhlasí se zněním dodatku č. 1 Jednacího řádu zastupitelstva obce Ktiš, který řeší zasílání dokumentů ZO Ktiš.   

 

ZO Ktiš souhlasí, aby členy školské komise pro volební období 2014-2018 byla sl. Z. Kollerová a p. F. Pilát.  

 

- ZO Ktiš bere na vědomí přijetí žádosti o vydání vyjádření k připravované stavbě Internet CZ, a.s. Ktiš a rozhodlo projednat smlouvu s právníkem obce Ktiš a poté smlouvu schvalovat na dalším zasedání ZO Ktiš.     

 

ZO Ktiš, projednalo žádost o poskytnutí finančního prostředku pro rok 2015 a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet Centra pro zdravotně postižené JK o. s. byla pověřena starostka obce Ktiš. Dopisem s odpovědí byla pověřena zapisovatelka. 

 

ZO Ktiš schvaluje zakoupení vlajky na podporu připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Objednáním vlajky byla pověřena zapisovatelka 

 

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech