Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení služebnosti k připravované stavbě – Internet CZ, a.s. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Zasláním podepsané smlouvy firmě Šindy a.s. byla pověřena zapisovatelka

ZO Ktiš, projednalo žádost o finanční výpomoc při obnově památníku padlým z 91. Českobudějovického pěšího pluku. A doporučuje starostce obce Ktiš odpovědět, s tím, že finanční příspěvek nebyl schválen, nicméně podporujeme morálně všechny investice takového druhu.  

ZO Ktiš doporučuje sjednat schůzku s Ing. R. Kutlákovou a p. Kazatelem z Vojenského újezdu s tím, že ZO se sejdou k projednání k záležitosti ve věci předání majetku z Vojenského újezdu dne 16. 03. 2015 v 17.00hod.

ZO Ktiš souhlasí s poptávkou na zakoupení minibusu pro výjezdovou jednotku obce Ktiš a pro SDH Ktiš s tím, že investice do zakoupeného automobilu bude do 300 tis. (bez DPH.)Na dalším zasedání ZO Ktiš bude předložena nabídka na vůz. 

ZO Ktiš nesouhlasí s poskytnutím příspěvku HZS JK s tím, že finanční prostředky bude investovat do svých vlastních družstev v obci.

ZO Ktiš souhlasí, aby v obci Smědeč a v obci Tisovka byly schváleny osadní výbory.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s poptávkou na zakoupení minibusu pro výjezdovou jednotku obce Ktiš a pro SDH Ktiš s tím, že investice do zakoupeného automobilu bude do 300 tis. (bez DPH.)Na dalším zasedání ZO Ktiš bude předložena nabídka na vůz. 

ZO Ktiš souhlasí s odkoupení pozemku KN 120 a KN 121 v k. ú Smědeč za cenu 90 000,-Kč vč. vkladu na katastr, vypracování smlouvy. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.  Poptávkou na zakoupení minibusu pro výjezdovou jednotku obce Ktiš a pro SDH Ktiš s tím, že investice do zakoupeného automobilu bude do 300 tis. (bez DPH.)Na dalším zasedání ZO Ktiš bude předložena nabídka na vůz.   

 

 

Zastupitelstvo obce:

ZO Ktiš bere na vědomí informace OLH J. Pechu, ml. o hospodaření v obecních lesích a pověřuje OLH doplněním ceníku samovýroby o dřevo, které by mohlo být prodáno jakodřevo těžební s cenou paliva. Dokument bude zpracován OLH J. Pechou, ml. a výroční zpráva o hospodaření v obecních lesích bude zveřejněna spolu se závěrečným účtem Obce Ktiš do 30. 06. 2015.   

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pach nemovitého majetku v katastrálních územích obce Ktiš a to, pach č. 01/2015. V záměru budou uvedeny pozemky na které není v současné době uzavřen platný nájemní vztah či pozemky ke kterým stávající zemědělci ukončili nájemní vztah k 31. 12. 2014. Zpracováním záměru je pověřena Ing. R. Kutláková a I. Mikešová. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15-ti dní.    

 

Zastupitelstvo obce Ktiš souhlasí se zněním dodatku č. 1 Jednacího řádu zastupitelstva obce Ktiš, který řeší zasílání dokumentů ZO Ktiš.   

 

ZO Ktiš souhlasí, aby členy školské komise pro volební období 2014-2018 byla sl. Z. Kollerová a p. F. Pilát.  

 

- ZO Ktiš bere na vědomí přijetí žádosti o vydání vyjádření k připravované stavbě Internet CZ, a.s. Ktiš a rozhodlo projednat smlouvu s právníkem obce Ktiš a poté smlouvu schvalovat na dalším zasedání ZO Ktiš.     

 

ZO Ktiš, projednalo žádost o poskytnutí finančního prostředku pro rok 2015 a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet Centra pro zdravotně postižené JK o. s. byla pověřena starostka obce Ktiš. Dopisem s odpovědí byla pověřena zapisovatelka. 

 

ZO Ktiš schvaluje zakoupení vlajky na podporu připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Objednáním vlajky byla pověřena zapisovatelka 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš bere informace v otázce lomu Ktiš na vědomí 

- ZO Ktiš nesouhlasí s finančním příspěvkem pro Okresní tělovýchovné sdružení

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje:

a)      Rozpočet obce Ktiš na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 13 530 800.,-Kč, celkovými výdaji ve výši 12 330 800,-Kč

b)      Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši 1 200 000,-Kč

c)      Závazné financování ke zřízené příspěvkové organizaci ve výši 560 500,-Kč (ZŠ a MŠ Ktiš)

d)      Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017

e)      Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci

 

- ZO Ktiš schvaluje změnu vnitřní směrnice obce Ktiš, která se týká schvalování rozpočtových změn spočívajících ve změně závazných ukazatelů, a to tak, že rozpočtovou změnu do výše 500 000,-Kč schvaluje starostka obce Ktiš, která jednotlivá rozpočtové změny bude předkládat ZO Ktiš na vědomí. 

 

- Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2015 a rozpočtový výhled 2016 a 2017 s příjmy 45 300,- Kč a výdaji 45 300,-Kč.    

 

ZO Ktiš schvaluje změnu č. 1 pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu potřeb zaměstnanců ze dne 16. 12. 2014 s platností od 01. 01. 2015.      

 

ZO Ktiš souhlasí se zveřejněním záměru Obce Ktiš propachtovat nemovitý majetek podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Vyvěšením záměru je pověřena zapisovatelka. Podmínky pachtu jsou:

-         účel užívání a požívání k zemědělskému využití,

-         pacht na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

-         minimální výše ročního pachtovného činí 2 870,-Kč/ha

-         žádost o pacht musí být podány na jednotlivé bloky obsahující shora uvedené pozemky, nelze propachtovat jednotlivé pozemky vyjmuté z bloku.    

 

Při výběru z nabídek bude též přihlédnuto ke zkušenosti obce s hospodařením žadatele se zkušenosti obce s hospodařením žadatele se zemědělskou půdou a zohledněn bude rovněž skutečný uživatel zemědělského bloku. Cílem obce je zajistit řádné hospodaření se zemědělskou půdou. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po dobu 15-ti dnů.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1748/33 v k.ú. Smědeč o výměře 25 m2 paní Š. Ť., Č. Budějovice za cenu 15,-Kč/m2. Náklady na vypracování kupní smlouvy platí kupující. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.  

 

ZO Ktiš souhlasí s pronájmem části pozemku par. č. 1748/33, dle planimetrického plánku v k.ú.Smědeč manželům B., Smědeček za cenu 2 870Kč/ha na dobu neurčitou. Výdaje se sepsáním nájemní smlouvy platí nájemce. Odpovědí manželům B. byla pověřena zapisovatelka.

 

ZO Ktiš tento záměr neprojednávalo. Pan V. B.se k vyvěšenému záměru nevyjádřil. 

 

- ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemků par. č. KN 1094, KN 996, KN 995, KN 984/2 v k.ú. Smědeč panu P. P., Smědečěk 8, 383 01 za cenu 5,-Kč/m2. Výdaje spojené s vypracováním kupní smlouvy platí kupující. Daň z převodu nemovitostí bude hradit prodávající. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka

 

- ZO Ktiš neschvaluje přidělení bytu na žádost pana M. M., Březovík 5, 383 01 Prachatice a neschvaluje přidělení bytu v obci Ktiš na žádost pana M. Č., Ktiš 40, 384 03 Ktiš, a to z toho důvodu, že Obec Ktiš nemá v současné době žádný volný byt k dispozici. Odpovědí byla pověřena starostka obce Ktiš.    

 

ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 144,-Kč OS Prevent, Strakonice. Odesláním odpovědí byla pověřena zapisovatelka. Převodem finančního příspěvku je pověřena starostka obce Ktiš.  

 

ZO Ktiš souhlasí s tím, aby dokumenty, které budou doručeny, byly bezprostředně poté zasílány do e-mailových pošt jednotlivých zastupitelů. O tuto podmínku bude doplněn jednací řád ZO Ktiš, který bude následně schvalován v lednu 2015.    

 

- ZO Ktiš bere žádost o souhlasné stanovisko firmy Garnet Group a.s. na vědomí a pověřuje starostku obce Ktiš odpovědí, že žádost byla předána firmě BBH Praha, která Obec Ktiš, zastupuje ve věci týkajících se lomu Ktiš. Starostka obce Ktiš byla pověřena pozváním pana Mgr. Tomáše Urbana na zasedání ZO Ktiš, které se bude konat dne 12. 01. 2014.

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje rozpočtovou změnu č. 23 s výdaji v částce 700 000,-Kč a přijmy v částce 700 000,-Kč. 

 - Zastupitelstvo obce Ktiš bere návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2015 a rozpočtový výhled 2016 a 2017 na vědomí.  

 - ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členy KV byli zvoleni – R. Frček, A. Volfová, V. Hůrský, J. Valeš.

 - ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členy FV byli zvoleni– J. Demčák, Z.Kollerová, F. Pilát, M. Kocourek

 - ZO Ktiš schvaluje, aby byl předsedou finančního výboru pan Jiří Demčák. 

 - ZO Ktiš schvaluje, aby byl předsedou kontrolního výboru pan Roman Frček.  

 - ZO Ktiš schvaluje čerpání finančních prostředků na podkladě smlouvy č. 14221606 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP v rámci OPŽP a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 11. 2014.  

 

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech