Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje podnájem pozemku par. Č. 984/5 – TTP o výměře 7309 v k.ú. Smědeč, který bude zatížen budoucí kupní smlouvou pro pana P. P., Smědeček  za cenu v místě obvyklou, tj. 2870,-Kč/ha do doby než bude podepsána platná kupní smlouva.

 

- ZO Ktiš schvaluje podpacht pozemku par. Č. 1061/2 – TTP o výměře 12484 m2 (blok č. 12/Sm) a část par. Č. 1030/2 – TTP o výměře 15871 m2(blok č. 11/Sm) v k.ú. Smědeč pro pana P. P. na podkladě žádosti pana M. P. Na SZIF, územní pracoviště Prachatice, bude zaslána informace o změně podpachtýře. Cena nájemného zůstává stejná.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. Č. 778 o výměře 6413 m2, par. č. 738/2 o výměře 6280 m2, par. Č. 267/3 o výměře 6980 m2, par. Č. 792 o výměře 1920 m2 v k.ú. Dobročkov.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodloužení žádosti o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.

 

- ZO Ktiš bere na vědomí, rozpočet SLO pro rok 2016 s celkovými příjmy 651 670,-Kč a s celkovými výdaji 732 670,-Kč a schvaluje vystoupení ze Svazku lipenských obcí pro rok 2017. 

 

- ZO Ktiš neschvaluje poskytnutí příspěvku komunitě pro duchovní rozvoj o.p.s. 

- ZO Ktiš schvaluje ukončení dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně služeb s ní spojených ze dne 31. 08. 2010. 

 

-ZO Ktiš ruší usnesení č. 9b ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš ze dne 16. 12. 2014 a tím ruší i všechny právní úkony spojené s tímto usnesením. Toto usnesení 9b se ruší na podkladě provedeného místního šetření v obci Smědeček ze dne 16. 11. 2015, kterého se zúčastnili manž. C, manž. B. a paní Š. Ť. I. M. Z. K. Všichni zúčastnění souhlasili se zrušením nájemní smlouvy mezi Obcí Ktiš a manž. B.a tento souhlas stvrdili svými podpisy před starostkou obce Ktiš I. Mikešovou a Z. Kollerovu.


   

 


  


Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš po projednání a hlasování vydává podle 54 zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Ktiš formou opatření obecné povahy. Podpisem veřejné vyhlášky byla pověřena starostka obce Ktiš a místostarosta obce Ktiš.  

 

- ZO Ktiš schvaluje směnu pozemku par. č. 586/6 a 586/7, k.ú. Ktiš oddělených geometrickým plánem zpracovaný firmou G- Product CB s.r.o., Lniště 1, Trhové Sviny Jihočeskému kraji – Krajskému úřadu, Č. Budějovice. Směnou smlouvu připraví zástupce Jihočeského kraje – Krajského úřadu, Č. Budějovice. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. 

 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku části pozemku par. Č. 1431/21, 1431/22 v k.ú. Křížovice u Ktiše na dobu neurčitou za 2270,-Kč/ha panu R. T., Tisovka , 383 01 Prachatice s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Vypracováním smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková.       

 

-  ZO Ktiš schvaluje, že poplatek za zpracování geometrického plánu na směnu pozemků, dle přílohy Jihočeským krajem - Krajským úřadem, Č. Budějovice z důvodu nedostatku finančních prostředků Obce Ktiš. Předáním informace o schválení usnesení zástupci JK-KU, Č. Budějovice.     

 

- ZO Ktiš schvaluje dohodu o partnerství Jihočeský venkov z.s. – zastoupený Ing. S. Novákovou – předsedkyní spolu. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.   

 

- ZO Ktiš souhlasí s opravou silnice II/122 průtah Ktiš, a to s podmínkou, že veškeré nefunkční zařízení, které se nachází v komunikaci, bude opraveno na náklady firmy, která bude komunikaci opravovat. Dále Obci Ktiš bude dán dostatek času na opravu zařízení, která jsou v jejím vlastnictví. 

             


Zastupitelstvo obce Ktiš:

- Vydává podle 54 zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 Územního plánu Ktiš formou opatření obecné povahy.

 

- ZO Ktiš pověřuje zapisovatelku napsáním dopisu sl. Ing. V. M., Ktiš o vrácení pozemků, určených ke stavbě rodinného domu. Poté co sl. Ing. V. M. stavební pozemky KN 265/13, KN 265/22 v k.ú. Ktiš vrátí zpět Obci Ktiš, bude vyvěšen záměr na prodej pozemků par. č. 265/13, 265/22 v k.ú. Ktiš určených ke stavbě rodinného domu.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. Č. 1411/1 o výměře 329 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše panu M.K., Strunkovice za cenu 10,-Kč/m2.Vypracováním kupní smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Odpovědí panu M. K. byla pověřena zapisovatelka.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěsit záměr na směnu části pozemku par. č. 586/3 v k.ú. Ktiš na úřední desky obce Ktiš po dobu 15 – dní. Vyvěšením záměru na směnu pozemku byla pověřena zapisovatelka.

 

-ZO Ktiš neschvaluje prodej valníku – 5 tun a naopak navrhuje jeho rekonstrukci.  

 

-ZO souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par č. 1431/22, dle planimetrického plánku a pronájem pozemku par. č. 1431/20 o výměře 11 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše na úředních deskách Obecního úřadu. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

-ZO Ktiš odmítá projednávat zaslaný návrh o vyjádření se k doplnění Generelu LAPV s tím, že ZO Ktiš se necítí být kompetentní se vyjadřovat k tomuto záměru. 

       

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje:

 1. Rozpočet obce Ktiš na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši 12 671 500,-Kč, celkovými výdaji ve výši 13 871 500,-Kč

 2. Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 1 200 000,-Kč

 3. Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018

 4. Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci- -

 

- ZO se sněním smlouvy o zřízení služebnosti na uložení optického kabele v jednorázové výši 10 000,-Kč. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt pana M. Ř., VL. J. a A. Š. na vědomí a souhlasí se zařazením žádostí do řádného pořadníku o byt.  

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 102,-Kč OS Prevent, Strakonice. Odesláním odpovědí byla pověřena zapisovatelka. Převodem finančního příspěvku je pověřena starostka obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2016 ve výši 5 000,-Kč. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet Centra pro zdravotně postižené JK o. s. byla pověřena starostka obce Ktiš. Dopisem s odpovědí byla pověřena zapisovatelka.

- ZO souhlasí s umístěním sídla historického spolku Bartoloměj na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.

- ZO schvaluje provozní řád veřejného pohřebiště v obci Ktiš s platností od 01. 01. 2016. Řád veřejného pohřebiště bude zveřejněn na nástěnce u hřbitova.

 

- ZO Ktiš schvaluje vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky zveřejněné v záměru č. 02/2015/prod. poz., který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu od 15. 09. 2015 do 02. 10. 2015 pro pana MVDr. Pavla Poddaného, nar. 09. 11. 1985 trvale bytem Smědeček 8, 383 01 Prachatice. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude zpracována za těchto podmínek:

 1. Na pozemcích bude vybudována obora pro farmově chovanou zvěř

 2. Dále na pozemcích bude vybudována veřejně přístupná pozorovatelna

 3. Na pozemcích bude vybudováno oplocení obory

 4. Smlouva bude vypracována na pět let, pokud budou podmínky MVDr. P. Poddaným splněny dříve, bude uzavřena s panem Poddaným smlouva kupní

 5. Cena za pozemky je 12,-Kč/m2 

 6. Udržitelnost projektu bude 10 let

 7. Do smlouvy, bude zapracován Územní plán Obce Ktiš včetně jeho změn na výše uvedenou lokalitu

Vypracováním smlouvy je pověřena paní Ing. R. Kutláková spolu s advokátním zástupcem obce Ktiš panem Mgr. Jiřím Linhartem   

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků pro jednotlivé pachtýře na podkladě jimi podaných finančních nabídek a podnikatelských záměrů, a to na dobu neurčitou s platností od 01. 01. 2016.   

ZO Ktiš si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s takovým zemědělcem, který odstoupí od uzavření smlouvy na pacht pozemku bez udání závažného důvodu i na jednotlivý blok. Každý jednotlivý případ bude samostatně na dalším zasedání ZO Ktiš posouzen. Důvodem je zamezení spekulativní manipulace s pozemky mezi zemědělci.  

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Kt paní Ireně Jurčíkové, blok č. 02/Kt panu Františku Pilátovi, blok č. 03/Kt firmě Farma Šumava, blok č. 04/Kt firmě Farma Šumava, blok č. 05/Kt panu Jiřímu Demčákovi za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 02/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 03/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 04/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 05/Kř panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 06/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 07/Kř firmě Farma Šumava, blok č.08/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 09/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 10/Kř firmě farma Šumava, blok č. 11/Kř slečně Ivaně Vajsarové za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 03/Sm firmu Farma Šumava, blok č. 04/Sm paní Marii Poddané, blok č. 05/Sm paní Marii Poddané, blok č. 06/Sm paní Marii Poddané, blok č. 07/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 08/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 09/Sm panu Václavu Bártovi, st., blok č.10/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 11/Sm panu Milanovi Poddanému, blok č. 12/Sm panu Milanovi POddanému, blok č. 13/Sm panu Milanovi Poddanému, blok č. 14/Sm paní Marii Poddané, blok č. 15/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 16/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 17/Sm panu Václavu Bártovi, st., blok č. 18/Sm panu Jiřímu Demčákovi za jimi nabídnuté ceny.

- ZO Ktiš schvaluje blok č. 1/Sm, blok č. 02/Sm, blok č. 19/Sm, blok č. 20/Sm, blok č. 21/Sm nepropachtovat.  

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Do firmu Farma Šumava, blok č. 02/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 03/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 04/Do firmě Farma Šumava, blok č. 05/Do firmu Farma Šumava, blok č. 06//Do panu Milanovi Poddanému, blok č. 07/Do panu Milanovi Poddanému, blok č. 08/Do panu Milanovi Poddanému blok č.09/Do firmu Farma Šumava, blok č. 10/Do pani Květě Szarkové, blok č. 11/Do firmu Farma Šumava, blok č.12/Do firmu Farma Šumava, blok č. 13/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 14/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 15/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 16 panu Jaromírovi Šlesingerovi, blok č. 17/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 18/Do panu Jaromírovi Šlesingerovi, blok č. 19/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 20/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 21/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 22/Do panu Františkovi Pilátovi, blok č. 23/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 24/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 25/ Do firmu Farma Šumava. Blok č. 26/Do panu Františkovi Pilátovi, blok č. 27/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 28/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 29/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 30/Do panu Josefovi Borovkovi, blok č. 31/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 32/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 33/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 34/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 35/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 36/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 37/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 38/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 39/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 40/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 41/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 42/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 43/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 44/ Do firmu Farma Šumava za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko s celkovými příjmy 45 200,-Kč a s celkovými výdaji 45 200,-Kč.  

- ZO Ktiš schvaluje čerpání fondů ZŠ a MŠ Ktiš s tím, že pan ředitel Mgr. V. Krnínský předloží, ZO Ktiš doklady na které byly čerpány finanční prostředky z fondů.


 


 


 


 

 

 


 


 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2017-2018, který předložila paní účetní obce Ktiš.

- ZO schvaluje projekt Pošta Partner s platností od 01. 06. 2016 s tím, že smlouva mezi Obcí Ktiš a Českou Poštou bude podepsána v roce 2016. Investiční opravy a přípravy na převod do Pošty Partner bude financován Českou Poštou dle jejich nabídky.   

- ZO Ktiš souhlasí s přijetím finanční podpory ze SFŽP na akci „Ovocná alej Miletínky - Křížovice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš souhlasí s vyvěšení záměru na prodej pozemku par. Č. 1411/1 v k. ú Křížovice u Ktiše po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (kamenná a elektronická). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. 

 

- ZO schvaluje uzavření smlouvy s D. A.S – na komplexní právní ochranu pro ZŠ a MŠ Ktiš. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem smlouvy na právní ochranu zastupitelů za částku 20 952,-Kč. Pojistník smlouvy bude Obec Ktiš.

 

- ZO schvaluje výběrové řízení na následující akce:

 • odstranění povodňových škod na MK včetně propustků – vítězná firma Swietelsky stavební s.r.o., Č. Budějovice, systém separace a svozu BRKO v obci Ktiš – vítězná firma SOME Jindřichův Hradec, rekonstrukce dětského hřiště při MŠ Ktiš – vítězná firma Český trávník s.r.o., Č. Budějovice, a to dle rozpočtu přiloženého k výběrovému řízení.

 • - ZO schvaluje pana R. Frčka jako člena školské komise do školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš.    


  

  


Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech