Náhodný obrázek

Počasí

Usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 06.11.2014

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš souhlasí s navrženým programem ve zběbí, v jakém byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš. Program bude přílohou  zápisu z ustavujího zasedání ZO Ktiš. 

 

- ZO Ktiš schvaluje návrh starostky obce Ktiš na volební a návrhovou komisi s tím, že předsedkyní komise bude Z.Kollerová, členy J. Demčák, R. Frček

 

- ZO schvaluje Ktiš veřejnou volbu uvolněného starosty obce Ktiš na období 2014-2018 a veřejnou volbu neuvolněného místostarosty obce Ktiš na období 2014-2018.

 

- ZO Ktiš souhlasí s tím, aby uvolněnou starostkou obce Ktiš pro volební období 2014-2018 byla zvolena paní Ilona Mikešová.

 

- ZO Ktiš schvaluje, aby neuvolněným místostarostou obce Ktiš byl pro volební období 2014-2018 zvolen pan Jan Pavlík.

 

- Podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 pím. m) zákona o obcích bude zřízen finanční a kontrolní výbor k 31.12.2014 s tím, že jejich předsedové a další členové budou zvoleni do 31.12.2014. Počet členů obou výborů bude minimálně 3. členný. Dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích navrhla zřídit další komise taktéž do 31.12.2014. 

 

- ZO Ktiš schvaluje, aby v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, byla poskytována neuvolněným členům zastupitelstva Obce Ktiš měsíční odměna ve výši 1 000,-Kč, a to ode dne 01.12.2014

 

- ZO Ktiš schvaluje, aby v souladu § 721 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, byla poskytována místostarostovi Obce Ktiš odměna ve výši 3 800,-Kč, a to ode dne 01.12.2014

 

 

 

Usnesení č. 07 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 03.09.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 s příjmy celkem 3 726 447,-- Kč, výdaji celkem 6 205 000,-- Kč a financování celkem – 168 502,48,--Kč. 

 

-  ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. par. č. KN 1194 o výměře 360 m2 a pozemek KN 1192 o výměře 1198m2 panu M. B., Březovík za cenu 2 270,- Kč/ha na dobu neurčitou. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena p. Ing. R. Kutláková.      

 

ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1749/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč panu M. O.i, Smědeč za cenu 2 270,-.Kč/ha na dobu neurčitou. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková.     

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č. 1094, 996, 995, 984/2 v k.ú. Smědeč na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15- ti dní. Vyvěšením záměrů byla pověřena zapisovatelka.

Ostatní pozemky v žádosti p. P. má v pronájmu p. P. M. ZO Ktiš doporučuje se nejprve dohodnout s p. P., aby ukončila nájemní vztah, a poté mohou být p. P. P. pronajaty.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 1748/33 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách po dobu 15- ti dní. Vyvěšením záměrů byla pověřena zapisovatelka.         

 

ZO Ktiš doporučuje nabídnout manž. Š., Č. Budějovice a manž. H., Borek cenu 5,-Kč/m2 za odkoupení pozemků par. č. KN 1453/6, KN 1453/7, KN 1453/8 v k.ú. Křížovice u Ktiše. Napsáním dopisu s nabídnutou cenou k odkoupení pozemků par. č. KN 1453/6, KN 1453/7, KN 1453/8 v k.ú. Křížovice u Ktiše byla pověřena starostka obce Ktiš.       

 

ZO Ktiš schvaluje vy\věšení záměru na prodej pozemku par. č. 1748/33 o výměře 25 m2 v k.ú. Smědeč na podkladě žádosti p. Š.Ť., Č. Budějovice na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15- ti dní. Vyvěšením záměru na prodej pozemku byla pověřena zapisovatelka.    

 

ZO Ktiš souhlasí k odkoupením části pozemku par. č. 638/8, k.ú. Ktiš – těleso komunikace s příslušenstvím od p. J. C., Křemže za cenu 100,-Kč/m2 Napsáním dopisu p. J. C., Křemže byla pověřena starostka obce Ktiš. GP na odměření části komunikace bude platit Obec Ktiš.ZO Ktiš nesouhlasí s proplacením GP, který si objednal p. J. C., Křemže k vytyčení hranice pozemku par.č. 638/8 v k.ú. Ktiš.

 

ZO Ktiš schvaluje zahájení komplexní pozemkové úpravy ve všech katastrálních území, tj. Ktiš, Smědeč, Dobročkov, Křížovice u Ktiše. Napsáním žádosti o komplexní pozemkovou úpravu na Státní pozemkový úřad Prachatice byla pověřena starostka obce Ktiš.      

 

ZO Ktiš ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. KN 490 o výměře 2 302 m2, KN 499 o výměře 575 m2 v k.ú. Smědeč panu V. B., Smědeč 6, 383 01 Prachatice za cenu 5,-Kč/m2. ZO Ktiš neschválilo prodej části pozemku par. č. KN 1749/29 v k.ú. Smědeč z toho důvodu, že se ještě nevyjádřila fi. E-ON a.s., ale doporučuje vyvěsit pouze záměr na pronájem výše uvedeného pozemku na úředních deskách OÚ Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.   

 

ZO Ktiš bere informaci o zprávě přezkoumání hospodaření obce Ktiš za období 2011-2013 na vědomí. Zprávy budou předloženy předsedovi finančního výboru včetně závěru z těchto auditorských zpráv.

  

 

     

 

Usnesení č. 06 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 25.06.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 s příjmy celkem 447 798,-- Kč, výdaji celkem 1 572 600,-- Kč a financování celkem 1 180 270,52,--Kč.

 

ZO Ktiš schvaluje ZO Ktiš schvaluje zprávu o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2013 předanou paní ředitelkou Mgr. P.P. a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem: 

Fond rezervní 99 692,36,- Kč (stav k 31. 12. 2013)

Návrh na rozdělení: 0,- Kč

Fond odměn 77 043,75,- Kč (stav k 31. 12. 2013)

Návrh na rozdělení: 13 475,19,- Kč     

 

ZO Ktiš bere závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2013 na vědomí s výsledkem: Náklady ve výši 1 322 331,35,-Kč, výnosy 1 323 213,39,-Kč, výsledek hospodaření po zdanění - + 882,04,-Kč.  

 

ZO Ktiš schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Ktiš k 31.12.2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání obce Ktiš za rok 2013, která je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2013.  

 

ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2013 s tím, že výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 3 477 129,79,- Kč bude převeden na účet 432 300(výsledek hospodaření předcházejících účetních období). A o schválení účetní závěrky podepsaný přítomnými členy ZO Ktiš bude odeslán do CSUIS, podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

 

ZO Ktiš bere informaci o zpracované námitce na vědomí. Námitka bude předložena na jednání na Krajském úřadě dne 08. 04. 2014.

  

ZO Ktiš na podkladě předloženého GP schvaluje prodej pozemku 2231/25 o výměře 106 m2, pozemek par. č. 2188/4 o výměře 21 m2 a pozemek par. č.2288/5 o výměře 12m2   k.ú. Dobročkov  za cenu 5,-Kč/m2 manželům K.a M. S., Březovík 18, 383 01 Prachatice. 

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemků par. č. KN 490 o výměře 2 302m2, KN 499 o výměře 575 m2 a část pozemku par. č. KN 749/29 v k.ú. Smědeč na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. Zároveň doporučuje zaslat zprávu o vyvěšeném záměru fi. E-ON a.s. a to z toho důvodu, že se na pozemku nachází trafostanice.   

 

ZO Ktiš bere na vědomí žádost pana J. C., Křemže s tím, že do dalšího zasedání ZO Ktiš budou shromážděny veškeré možné podklady k tomu, aby mohla být žádost vyřízena. Dále se také bude ZO zabývat kompenzací za vyhotovení GP na odměření pozemku par. č. 638/8 k.ú. Ktiš.

 

ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod části pozemku par. č. 560/1 o výměře 374m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše na OS Zlatý potok, Husova, 383 01 Prachatice. 

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem pozemku par. č. KN 1194 o výměře 360 m2 a pozemku KN 1192 o výměře 1198m2 na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní, s tím, že na záměru bude uvedeno, že si ZO Ktiš vyhrazuje právo upřednostnit při rozhodování vlastníky sousedních pozemků. Cena tedy nebude rozhodujícím kritériem. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.     

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par. č. KN 1749/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní.  Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.    

 

ZO Ktiš neschvaluje žádost o finanční příspěvek OSH Prachatice.

 

ZO Ktiš neschvaluje žádost o finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených Prostějov.  

 

ZO Ktiš bere žádost o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.   

 

- ZO Ktiš souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou: fi. Hydro &Kov s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň  na akci:„ odstranění povodňových škod – ktišský rybník v k. ú, Ktiš. Nabídková cena – 2 499 999,-Kč bez DPH.  

 

- ZO Ktiš s podáním odvolání proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti právní firmou zastupující Obec Ktiš BBH Praha – Mgr. T. Urbana a pověřuje starostku obce Ktiš zasláním informace o rozhodnutí ZO Ktiš p. Mgr. T. Urbanovi.  

 

 

 

 

 

Usnesení č. 05 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 14.05.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 3 s příjmy celkem 4 125 662, 48,-- Kč, výdaji celkem 846 700,-- Kč a financování celkem 3 278 962,48,--

 

ZO Ktiš nesouhlasí s předloženými doklady a se zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2013 a pověřuje starostkou obce Ktiš zasláním dopisu paní ředitelce, aby na dalším zasedání ZO Ktiš předložila dokumenty, které jsou ke schválení hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2013 podmínkou.     

 

ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměrů č. 03/2014/ prod. poz. souhlasí s prodejem  pozemku par. č. 176 o výměře 108 m2 v k.ú. Ktiš za cenu v místě obvyklou, a to za 5,-Kč/m2 manželům P. , Ktiš 68.   

 

ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměru č. 04/2014/ prod. poz. souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1749/32 o výměře 175m2 v k.ú. Smědeč paní I. A., Ktiš 33 za cenu 5,-Kč/m2. 

 

ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemku par. č. 18/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Smědeč na podkladě vyvěšeného záměru č. 05/2014/prod.poz. za cenu 5,-Kč/m2 manželům A., Smědeč 34, 383 01.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 2231/6, části pozemku par. č. 2188/1, dle vytyčovacího protokolu v k.ú. Dobročkov po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka obce Ktiš.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1748/33 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru na pronájem pozemku byla pověřena zapisovatelka

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par. č. 1439/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na bezúplatný převod části pozemku par. č. 560/1, k.ú. Křížovice u Ktiše. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obce Ktiš. Poté se bude ZO zabývat převodem pozemku na OS Zlatý potok a to na podkladě doloženého GP (odměření cesty)

 

ZO Ktiš, bere žádost o byt p. L. na vědomí a schvaluje ji zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. V současné době Obec Ktiš nemá žádný volný byt k dispozici.  

 

ZO Ktiš souhlasí s připojením vodovodní přípojky k domu Ktiš 5 (Mackova Lhota) ze stávajícího vrtu manž. Š. a doporučuje p. J. F., aby doložil souhlas manž. Š. ještě před vydáním rozhodnutí stav. povolení MěU Prachatice.                    

 

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím účelovým finančním příspěvkem ve výši 20 000,-Kč na dokončení restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Bartoloměje.          

 

ZO Ktiš schvaluje přesun pohledávky za firmou APT TRUCK na podrozvahový účet obce Ktiš s tím, že, až bude vymazána firma z obchodního rejstříku, bude pohledávka vyřazena z účetnictví.

 

ZO Ktiš bere na vědomí informaci o táboření skatů v k.ú. Křížovice u Ktiše v době letních prázdnin.

 

ZO Ktiš souhlasí se zpracováním rozpočtů a podáním poptávek na zateplení bytového domu č.p. 24 a na zateplení bytového domu č.p. 25.    

Usnesení č. 03 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 02.04.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 s příjmy celkem 239 020,-- Kč, výdaji celkem 5 644 700,-- Kč a financování celkem 5 405 680,--

 

ZO Ktiš schvaluje vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky Obce Ktiš, kterou vypracovala  účetní obce Ktiš. Účinnost vnitřního předpisu od 01. 01. 2014. Vnitřní předpis je součástí tohoto zápisu.  

 

ZO Ktiš schvaluje podepsat souhlas firmě Geomin družstvo Jihlava na vstup na pozemky ve vlastnictví obce Ktiš s tím, že oprávnění uživatelé se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy, budou přítomni u provádění geologických prací a pozemky poté převezmou zpět do užívání a to buď s připomínkami, nebo bez připomínek.     

 

ZO Ktiš schvaluje podat novou žádost o privatizaci pozemků ve vlastnictví PF České Budějovice na převod komunikací ve vlastnictví PF Č. B. do vlastnictví obce a to těch, které nebyly předmětem pasportu MK zpracovaného v roce 2010 a ani předmětem schváleného ÚP obce Ktiš.   

 

ZO Ktiš schvaluje, aby paní M. A.majitelce nemovitosti domu č.p. 51 (objekt k bydlení) ve Ktiši zapsán na LV 257, byl pozemek pod nemovitostí č.p. 51 prodán za cenu 44 987,- Kč, která byla zjištěna znaleckým posudkem pana Ing. Z.S. ze dne 24.03.2014.

 

- ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměru č. 01/2014/pron.poz. souhlasí s pronájmem pozemku par. č. 1345/2, k.ú. Křížovice u Ktiše to tak, že pozemek, který do dnešního dne užívala sl. I. V. bude pronajat sl. I. V. za částku 2000,-Kč/ ha/ rok a pozemek, který užívala Farma Šumava bude pronajat Farmě Šumava též za částku 2000,-Kč/ha/rok a cesta, který pozemek dělí na tři díly zůstane Obci Ktiš. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena Ing. R. K.

 

 ZO Ktiš nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č. 2231/6, k.ú. Dobročkov panu Ing. M., který byl vyvěšen na podkladě jeho žádosti, navrhuje manž. S.(vlastníkům sousední nemovitosti), aby jako vlastníci sousední nemovitosti a vlastníci šachty s vodoměrem nechali část pozemku zaměřit a poté bude na podkladě GP vyvěšen záměr na prodej pozemku.     

 

 ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku  par. č. 18/2 o výměře 97 m2, k.ú. Smědeč po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru na směnu byla pověřena zapisovatelka.              

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku  par. č. 176 o výměře 108 m2, k.ú. Ktiš po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru na směnu byla pověřena zapisovatelka

 

ZO Ktiš bere žádost o pronájem zahrádky na vědomí a doporučuje se zahrádkami zabývat na dalším zasedání, s tím, že fotografie zahrádek budou předány všem zastupitelům.  

 

ZO Ktiš schvaluje, aby byty ve vlastnictví Obce Ktiš byly pronajaty p. H. v domě č.p. 24 a p. Š.v domě č.p. 25.      

 

ZO Ktiš bere informaci o možnosti o zařazení do změny č. 2 ÚP Ktiš i pozemek par. č. 448/3 k.ú. Ktiš. A doporučuje v této věci konzultovat s pořizovatelem ÚP obce Ktiš 

 

ZO Ktiš souhlasí s darováním pozemku par. č. 1273/3 o výměře 56 m2 v k.ú. Dobročkov, a to bezúplatně Krajskému úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, Č.B.   

 

 ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím neinvestičním příspěvku SDH Ktiš na oslavu 110. výročí založení sboru.    

 

ZO Ktiš schvaluje žádost o podporu ve věci: vzpomínkový akt u pomníku padlým v první světové válce“ a schvaluje finanční pomoc při obnově pomníku padlých. Rozpočet na opravu – rekonstrukci bude zaslán Obci Ktiš v nejbližší době.      

 

ZO Ktiš schvaluje dodatek na doplnění MK do pasportu MK. Dodatek byl vyhotoven panem P.M. Pasport MK s dodatkem bude sloužit také jako příloha k žádosti o bezúplatný převod pozemků od SPÚ ĆB. 

 

 

 

 

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech