Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje:

 1. Rozpočet obce Ktiš na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši 12 671 500,-Kč, celkovými výdaji ve výši 13 871 500,-Kč

 2. Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 1 200 000,-Kč

 3. Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018

 4. Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci- -

 

- ZO se sněním smlouvy o zřízení služebnosti na uložení optického kabele v jednorázové výši 10 000,-Kč. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt pana M. Ř., VL. J. a A. Š. na vědomí a souhlasí se zařazením žádostí do řádného pořadníku o byt.  

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 102,-Kč OS Prevent, Strakonice. Odesláním odpovědí byla pověřena zapisovatelka. Převodem finančního příspěvku je pověřena starostka obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2016 ve výši 5 000,-Kč. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet Centra pro zdravotně postižené JK o. s. byla pověřena starostka obce Ktiš. Dopisem s odpovědí byla pověřena zapisovatelka.

- ZO souhlasí s umístěním sídla historického spolku Bartoloměj na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.

- ZO schvaluje provozní řád veřejného pohřebiště v obci Ktiš s platností od 01. 01. 2016. Řád veřejného pohřebiště bude zveřejněn na nástěnce u hřbitova.

 

- ZO Ktiš schvaluje vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky zveřejněné v záměru č. 02/2015/prod. poz., který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu od 15. 09. 2015 do 02. 10. 2015 pro pana MVDr. Pavla Poddaného, nar. 09. 11. 1985 trvale bytem Smědeček 8, 383 01 Prachatice. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude zpracována za těchto podmínek:

 1. Na pozemcích bude vybudována obora pro farmově chovanou zvěř

 2. Dále na pozemcích bude vybudována veřejně přístupná pozorovatelna

 3. Na pozemcích bude vybudováno oplocení obory

 4. Smlouva bude vypracována na pět let, pokud budou podmínky MVDr. P. Poddaným splněny dříve, bude uzavřena s panem Poddaným smlouva kupní

 5. Cena za pozemky je 12,-Kč/m2 

 6. Udržitelnost projektu bude 10 let

 7. Do smlouvy, bude zapracován Územní plán Obce Ktiš včetně jeho změn na výše uvedenou lokalitu

Vypracováním smlouvy je pověřena paní Ing. R. Kutláková spolu s advokátním zástupcem obce Ktiš panem Mgr. Jiřím Linhartem   

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků pro jednotlivé pachtýře na podkladě jimi podaných finančních nabídek a podnikatelských záměrů, a to na dobu neurčitou s platností od 01. 01. 2016.   

ZO Ktiš si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s takovým zemědělcem, který odstoupí od uzavření smlouvy na pacht pozemku bez udání závažného důvodu i na jednotlivý blok. Každý jednotlivý případ bude samostatně na dalším zasedání ZO Ktiš posouzen. Důvodem je zamezení spekulativní manipulace s pozemky mezi zemědělci.  

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Kt paní Ireně Jurčíkové, blok č. 02/Kt panu Františku Pilátovi, blok č. 03/Kt firmě Farma Šumava, blok č. 04/Kt firmě Farma Šumava, blok č. 05/Kt panu Jiřímu Demčákovi za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 02/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 03/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 04/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 05/Kř panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 06/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 07/Kř firmě Farma Šumava, blok č.08/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 09/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 10/Kř firmě farma Šumava, blok č. 11/Kř slečně Ivaně Vajsarové za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 03/Sm firmu Farma Šumava, blok č. 04/Sm paní Marii Poddané, blok č. 05/Sm paní Marii Poddané, blok č. 06/Sm paní Marii Poddané, blok č. 07/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 08/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 09/Sm panu Václavu Bártovi, st., blok č.10/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 11/Sm panu Milanovi Poddanému, blok č. 12/Sm panu Milanovi POddanému, blok č. 13/Sm panu Milanovi Poddanému, blok č. 14/Sm paní Marii Poddané, blok č. 15/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 16/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 17/Sm panu Václavu Bártovi, st., blok č. 18/Sm panu Jiřímu Demčákovi za jimi nabídnuté ceny.

- ZO Ktiš schvaluje blok č. 1/Sm, blok č. 02/Sm, blok č. 19/Sm, blok č. 20/Sm, blok č. 21/Sm nepropachtovat.  

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Do firmu Farma Šumava, blok č. 02/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 03/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 04/Do firmě Farma Šumava, blok č. 05/Do firmu Farma Šumava, blok č. 06//Do panu Milanovi Poddanému, blok č. 07/Do panu Milanovi Poddanému, blok č. 08/Do panu Milanovi Poddanému blok č.09/Do firmu Farma Šumava, blok č. 10/Do pani Květě Szarkové, blok č. 11/Do firmu Farma Šumava, blok č.12/Do firmu Farma Šumava, blok č. 13/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 14/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 15/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 16 panu Jaromírovi Šlesingerovi, blok č. 17/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 18/Do panu Jaromírovi Šlesingerovi, blok č. 19/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 20/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 21/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 22/Do panu Františkovi Pilátovi, blok č. 23/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 24/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 25/ Do firmu Farma Šumava. Blok č. 26/Do panu Františkovi Pilátovi, blok č. 27/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 28/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 29/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 30/Do panu Josefovi Borovkovi, blok č. 31/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 32/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 33/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 34/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 35/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 36/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 37/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 38/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 39/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 40/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 41/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 42/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 43/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 44/ Do firmu Farma Šumava za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko s celkovými příjmy 45 200,-Kč a s celkovými výdaji 45 200,-Kč.  

- ZO Ktiš schvaluje čerpání fondů ZŠ a MŠ Ktiš s tím, že pan ředitel Mgr. V. Krnínský předloží, ZO Ktiš doklady na které byly čerpány finanční prostředky z fondů.


 


 


 


 

 

 


 


 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2017-2018, který předložila paní účetní obce Ktiš.

- ZO schvaluje projekt Pošta Partner s platností od 01. 06. 2016 s tím, že smlouva mezi Obcí Ktiš a Českou Poštou bude podepsána v roce 2016. Investiční opravy a přípravy na převod do Pošty Partner bude financován Českou Poštou dle jejich nabídky.   

- ZO Ktiš souhlasí s přijetím finanční podpory ze SFŽP na akci „Ovocná alej Miletínky - Křížovice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš souhlasí s vyvěšení záměru na prodej pozemku par. Č. 1411/1 v k. ú Křížovice u Ktiše po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (kamenná a elektronická). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. 

 

- ZO schvaluje uzavření smlouvy s D. A.S – na komplexní právní ochranu pro ZŠ a MŠ Ktiš. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem smlouvy na právní ochranu zastupitelů za částku 20 952,-Kč. Pojistník smlouvy bude Obec Ktiš.

 

- ZO schvaluje výběrové řízení na následující akce:

 • odstranění povodňových škod na MK včetně propustků – vítězná firma Swietelsky stavební s.r.o., Č. Budějovice, systém separace a svozu BRKO v obci Ktiš – vítězná firma SOME Jindřichův Hradec, rekonstrukce dětského hřiště při MŠ Ktiš – vítězná firma Český trávník s.r.o., Č. Budějovice, a to dle rozpočtu přiloženého k výběrovému řízení.

 • - ZO schvaluje pana R. Frčka jako člena školské komise do školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš.    


  

  


 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO schvaluje uzavření smlouvy s D. A.S – na právní ochranu členů zastupitelstva obce. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem smlouvy na právní ochranu zastupitelů za částku 10 850,-Kč.  

- ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ZO ČSV Lhenice ve výši 3000,-- Kč na rok 2015. Pověřuje zapisovatelku napsáním odpovědi na žádost a Ilonu Mikešovou podepsáním darovací smlouvy s výše uvedenou částkou.

- ZO schvaluje podání námitky týkající se omezení údržby místních komunikací a týkající se znehodnocení pozemků ve vlastnictví obce Ktiš. Napsáním námitky je pověřena starostka obce Ktiš, po té bude námitka rozeslána ostatním zastupitelům, aby se k ní mohli případně ještě vyjádřit.

 

- ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce Ktiš dle zveřejněného záměru za pozemky ve vlastnictví Jihočeského Kraje část KN 1422/1 a část KN 1427/1. Podepsáním směnné smlouvy pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš. Smlouva bude podepsána po té, kdy bude provedeno zaměření pozemků. To bylo schváleno na zasedání ZO Ktiš dne 09. 09. 2015 s tím, že zaměření pozemků bude placeno ½ nákladem obce a polovičním nákladem Jihočeským Krajem. Podepsáním smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje zpracování smlouvy o smlouvě budoucí a to pro pana MVDr. P. P. s tím, že před schválením této smlouvy bude vypracován znalecký posudek, podle kterého bude do smlouvy navržena budoucí kupní cena. Pozemky budou budoucímu kupujícímu prodány za cenu uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, poté kdy bude zrealizován záměr výstavby obory pro farmový chov zvěře včetně rozhledny. Zpracováním znaleckého posudku pověřuje ZO Ktiš pana Zbyňka Staňka, Prachatice. Vypracováním smlouvy o smlouvě budoucí pověřuje ZO Ktiš pana Mgr. J. Linharta. Odpovědí panu D. Kůsovi pověřuje ZO Ktiš zapisovatelku. 

 

- ZO Ktiš neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 1748/33 a pozemku KN 1748/30 manž. C.. Napsáním odpovědi pověřuje ZO Ktiš zapisovatelku.

 

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č. 1345/2, k.ú. Křížovice u Ktiše, a to z důvodu toho, že dle Územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území pro obytné a s nimi související zařízení. Výše uvedený projekt nekoresponduje s Územním plánem obce Ktiš.

ZO Ktiš doporučuje sl. I. V. najít jinou vhodnou lokalitu pro svůj podnikatelský záměr.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1, k. ú. Ktiš panu Vl.Ř., Č. Budějovice za cenu 125,-Kč/m2. Zaměření části pozemku par. č. 265/1, k.ú. Ktiš bude provedeno na náklady kupujícího. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO ruší přijaté usnesení číslo 5 a ze dne 10. 06. 2015.ZO schvaluje závěrečný účet obce Ktiš k 31. 12. 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce Ktiš 2014 a to bez výhrad.Zpráva o výsledku hospodaření obce Ktiš za rok 2014 je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2014.

- ZO Ktiš souhlasí s přijetím finanční podpory ze SFŽP na akci „Systém separace a svozu BRKO v obci Ktiš“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš.

- ZO Ktiš souhlasí s přijetím daru – pozemku p. č. 245 v k. ú. Ktiš, který je zapsán na LV 246 do vlastnictví obce Ktiš spolu s věcným břemenem uvedeným v darovací smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš.

 

- ZO souhlasí s umístěním sídla spolku MS Vilém Ktiš OS na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.  

 


 

   

  

 


 

           


        

 

           


 

 

 

           


 

 

 

 

 

 


 

 

Zastupitelstvo obce:

- ZO schvaluje vyřazení DHM z inventarizace podle směrnice schválené ZO Ktiš dne 10. 06. 2015 s výjimkou pivních setů, hasičské sekery, svítilny – 12 ks, zahradní sklápěcí vozík, trhací hák, 3 dílný žebřík, křovinořez, dle přílohy předložené účetní obce Ktiš. Účetní obce Ktiš byla pověřena, aby upravila inventarizaci majetku, tak, aby byla připravena pro inventarizační komisi.

- ZO schvaluje zrušení usnesení č. 7 ze dne 10. 06. 2015 ve věci, které se týkalo vyúčtování fondů za rok 2014 právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a s tím, že ZO Ktiš na tomto zasedání schválilo rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 do fondu odměn v celé výši.   

- ZO schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2014 a to tak, že do fondu odměn bude převedeno 80% – 28 000,-Kč z výsledku hospodaření 2014 a do fondu rezerv bude převedeno 20% – 7 202,06,-Kč z výsledku hospodaření za rok 2014 a to tak aby byl splněn zákon o finančním hospodaření.  

- ZO schvaluje zrušení záměru č. 1/pacht/poz.- propachtovat nemovitý majetek podle § 39 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, jehož vyvěšení bylo schváleno na zasedání ZO Ktiš dne 04. 02. 2015.

- ZO schvaluje vyvěšení záměru na pacht pozemků, který zpracuje Ing. R. Kutláková ve spolupráci s advokátem Mgr. Jiřím Linhartem. Součástí záměru bude sdělení, že ZO Ktiš si vyhrazuje právo vybrat nejvhodnějšího uchazeče na základě posouzení předložené ceny a podnikatelského záměru v rozsahu max. 10 - ti řádků. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. 

- ZO Ktiš pověřuje advokátního zástupce Obce Ktiš Mgr. J. Linharta napsáním dopisu paní M. K., Ktiš 25, aby se v termínu do 30. 09. 2015 vyjádřila, který ze dvou pozemků - zahrádek, bude chtít do budoucna užívat. Poté ZO Ktiš bude jednat dál ve věci pronájmu pozemku p. M. K. 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 1748/30, 941/3 v k.ú. Smědeč. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (elektronická, kamenná). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 1748/2 v k.ú. Smědeč z toho důvodu, že se jedná o veřejné prostranství – náves.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č. KN 994/5, KN 984/5, KN 1061/2, KN 1095, KN 1096 v k.ú. Smědeč. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (elektronická, kamenná). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 265/1 v k.ú. Ktiš. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (elektronická, kamenná). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. Č. KN 50 o výměře 165 m2 v k. ú. Smědeč panu J. F., Brloh za cenu 10,-Kč/m2. Napsáním odpovědi panu J. F. je pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš schvaluje odebrání zahrádky bez smluvnímu  uživateli zahrádky, kterou měl v nájmu pan V. H., Ktiš 43 a pověřuje advokáta pana Mgr. Linharta zasláním dopisu p. R. D., Ktiš 11 se lhůtou odstranění stavby a dání zahrádky do původního stavu v termínu do 31. 10. 2015 s upozorněním, že nemovitost se může nechat na zahrádce a ta bude považována za původní stav.   

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku panu R. P. a sl. N. Ch. za cenu v místě obvyklou za cenu 2 870,-Kč/ha. Vypracováním nájemní smlouvy je pověřena Ing. R. Kutláková a zasáním odpovědi je pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. Č.181/10 dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu K. Č., ml. za cenu 2 870,-Kč/ha za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. Vypracováním nájemní smlouvy je pověřena Ing. R. Kutláková.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucí směnu pozemků, které jsou ve vlastnictví SUS JK a Obce Ktiš týkající se komunikace 165 k.ú. Ktiš a ZO Ktiš schvaluje zaměření pozemků ke směně, s tím, že náklady budou polovičním nákladem SUS JK a polovičním nákladem Obce Ktiš.  

 

- ZO schvaluje přidělení bytu v bytovém domě č. p. 8 paní J.P., Smědeč 3. Paní Pavlíková se může nastěhovat ihned po vyklizení bytu.    
           

  

          

 

 

Zastupitelstvo obce:

- ZO schvaluje pro výkon funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Ktiš Mgr. Vojtěcha Krnínského s tím, že smlouva s ním jako s panem učitelem bude uzavřena na dobu určitou od 01. 08. 2015 do 31. 07. 2016. Pokud budou ze strany provozovatele i ze strany pana ředitele řádně plněny všechny dohodnuté úkoly a povinnosti, bude s panem ředitelem tato smlouva prodloužena bez prodlení na dobu neurčitou. S touto podmínkou nový pan ředitel při konkursním řízení souhlasil. Do funkce ředitele právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš byl jmenován Mgr. Vojtěch Krnínský, s tím, že smlouva na učitele právního subjektu ZŠ a MŚ Ktiš bude uzavřena dobu určitou 1 roku a poté, když nebude problém, bude prodloužena o 1 rok.


Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech