Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje směnu bytů v obci Ktiš následovně: paní H. B. s panem M.B.a dětmi Václavem a Vojtěchem přenechají svůj byt 2+1 v domě č. p. 25 sl. M.J. se synem M., Ktiš 10. J.M.předá byt v domě č. p. 10 obci Ktiš a ta jej na podkladě žádosti a předložených dokladů o důchodu přidělí paní A.B. Paní A.B.byt v domě č. p. 50, který je ve vlastnictví soukromé osoby přenechá H. B.s rodinou.

-ZO Ktiš neschvaluje zrušení pachtovní smlouvy mezi obcí Ktiš a panem Š.a neschvaluje pacht pozemků p. F. P. Nebylo prokázáno špatné hospodaření pana Š.na pozemcích ve vlastnictví obce Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku část par. č. 318/1 dle GP po dobu minimálně 15-ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej část pozemku par. č. 2194/1 dle zákresu a část pozemku par. č. 417 o výměře 749 m2 na úředních deskách OU Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. 179 o výměře 970 m2 v k.ú. Ktiš paní I.N., Ktiš 21 za cenu 2870,-Kč s podmínkou, že pokud se objeví zájemce, který by chtěl na uvedeném pozemku stavět, musí nájemce neprodleně pozemek opustit.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku část KN st. 146 – budova bez č. p. a část KN 816/3, dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu J. K., Ktiš 24 za cenu 2 000,-Kč/ rok.

-ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku KN 213, dle planimetrického plánku paní K.L., Ktiš 43 vedený jako zahrada.

-ZO Ktiš souhlasí s umístěním sídla  KLoM Ktiš modelářského klubu v budově Obecního úřadu Ktiš, na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.

-ZO Ktiš souhlasí se smlouvou č. 1040010567/001 za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 15 500,-Kč bez DPH.

-ZO Ktiš souhlasí s pronájmem pozemků par. č. st. 135, st. 146, st. 175, st. 201/1 v k.ú. Ktiš a pozemky par. č. KN 511/2, KN 548, 550/1, 816/2, 816/4 v k.ú. Ktiš.

      

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvalujevýsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

Fond rezervní 28 001,20,- Kč (stav k 31. 12. 2016)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 1 197,92,-Kč

Fond odměn 22 076,19,- Kč (stav k 31. 12. 2017)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 4 789,-Kč   

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 179 o výměře 970 m2, k.ú. Ktiš na úředních deskách po dobu 15-ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků část par. č. 146 - zemědělská nemovitost, část par. č. 816/3, par. č. 562/5  v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a doporučuje žádosti zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 213 – zahrádka č. 36, blok 6 v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15- ti dní.

- ZO Ktiš schvaluje pro realizaci akce:“ Protipovodňová opatření obce Ktiš“ firmu ELSPET s.r.o. za nabídnou cenu 1 251 380,-Kč. Pověřená firma Envipartner s.r.o. obešle všechny firmy o vítězné firmě. Podpisem smlouvy o dílo byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 1749/34, dle zákresu pana V. A. za částku 10,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků od Státního pozemkového úřadu:

1) k.ú.Dobročkov.

veřejně prospěšná stavba - vodojem Březovík :KN 1284/25, KN 1284/56, KN 1284/27

2) k.ú.Smědeč:

veřejně prospěšná stavba - ČOV Smědeč: KN 47/8, KN 1708/22, KN 1749/3

veřejně prospěšná stavba - cyklostezka: KN 1718/1

komunikace: KN 1735 (Kuklov)

3) k.ú.Ktiš:

veřejně prospěšná stavba - zázemí pro sport: KN st.227/2, KN 381/5, KN 381/8, KN 381/9,

veřejně prospěšná stavba - požární zdroj: KN 549/5

veřejně prospěšná stavba - vodojem Ktiš: KN 816/2 (rovněž VPS cyklostezka), KN 816/3

veřejně prospěšná stavba - cyklostezka: KN 420/3, KN 855/2, KN 1412/1, KN 1412/2, KN 1413/1, KN 1413/2, KN 1419, KN 1430, KN 1432/1

Komunikace: KN 285/1, KN 506/3, KN 548

4) k.ú.Křížovice u Ktiše:

veřejně prospěšná stavba - vodojem Tisovka: KN st. 160, KN 1335/2, KN 1362/2

veřejně prospěšná stavba - veřejné prostranství Stará Huť: KN 379/8

veřejně prospěšná stavba - veřejné prostranství obec Ktiška: KN 1008/1

veřejně prospěšná stavba - cyklostezky: KN 273, KN 514/1, KN 601, KN 950,KN 1225/6, KN 1236/2, KN 1248/1, KN 1424/1, KN 1424/2, KN 1427, KN 1429/1,  KN 1429/3, KN 1430/2, KN 1430/3, KN 1430/4, KN 1430/6, KN 1430/7, KN 1430/8, KN 1430/9, KN 1430/10, KN 1430/11, KN 1430/12, KN 1430/13, KN 1430/14, KN 1430/15, KN 1430/17, KN 1430/18, KN 1430/20, KN 1430/21, KN 1430/23, KN 1430/24, KN 1430/25, KN 1430/26, KN 1431/1, KN 1431/6, KN 1431/7, KN 1431/8, KN 1431/9, KN 1431/10, KN 1431/23, KN 1431/24, KN 1431/25, KN 1431/26, KN 1431/28, KN 1431/42, KN 1431/43, KN 1431/44, KN 1431/47, KN 1450/1, KN 1454/1, KN 1457/1, komunikace: KN 551/2

- ZO Ktiš souhlasí se smlouvou č. 1040010567/001 za předpokladu, že bude její znění rozšířeno o následující: „ Výkopy budou prováděny tak, aby byl zajištěn provoz po dotčených komunikacích alespoň v jedné polovině a dále, že bude zajištěna pevnost a stálost provedeného zásypu včetně nového asfaltového povrchu s udržitelností 24 měsíců.“

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č.265/22 o výměře 1097 m2 a 265/13 o výměře 1080 m2  v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15- ti dní

- ZO Ktiš souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ o částku 89 873, 69,-Kč na podkladě rozhodnutí č. 02/2017 Krajského úřadu JK, odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a financování, správce daně ze dne 13. 02. 2017, č. j.: KUJCK 23251/2017.

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 1749/34, dle zákresu pana V. A. na úředních deskách po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádost o byt paní A. B. na vědomí a doporučuje žádost zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt.

- ZO Ktiš neschvaluje odkoupení pozemků od paní M. P., Hracholusky 39 v k. ú. Dobročkov. 

- ZO Ktiš schvaluje s odvoláním na ustanovení par. 77odst. 3 písm. b nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví měsíční odměnu pro řádného člena ZO a předsedu výboru na částku 1 300,-Kč a řádného člena ZO a člena výborů na částku 1 200,--Kč měsíčně. Změna je platná od 01. 02. 2017 s nařízením vlády 37 v platném znění.  

- ZO Ktiš schvaluje návrh na odpis dle předloženého přehledu o vyřazeném majetku podle inventárních čísel předložený účetní a ředitelem ZŠ a MŠ Ktiš.  

-ZO Ktiš schvaluje návrh na odpis dle předloženého přehledu o vyřazeném majetku podle inventárních čísel předložený účetní a ředitelem ZŠ a MŠ Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životního prostředí pod názvem Protipovodňová opatření obce Ktiš – veřejný rozhlas s návaznosti na HZS.

-ZO Ktiš schvaluje žádost manž. P. o povolení přístřešků nad kanalizačním řádem.  

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 - Rozpočet obce Ktiš na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 14 644 000,-Kč, celkovými výdaji ve výši 15 436 640,-Kč a financování ve výši 792 640,-- Kč, Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 2 000 000,-Kč , Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019, Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje rozpočet DSO Prachaticko pro rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019 s celkovými příjmy 45 000,-Kč a s celkovými výdaji 45 000,-Kč.  

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-- Kč. Finanční příspěvek bude zaslán na účet SRPŠ Lhenice uvedený v žádosti.

 

 

 - ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 048,-Kč OS Prevent, Strakonice. 

 

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2017 ve výši 1000,-Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené.

 

ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a doporučuje žádosti zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. Obec Ktiš nemá v současné době žádné byty k dispozici. Součástí odpovědi bude upozornění, že svou žádost musí každý ze žadatelů po roce obnovit, aby bylo patrné, že o přidělení bytu mají tito občané stále zájem. V případě, že své žádosti neobnoví, bude to považováno za nezájem o přidělení bytu.

 

- ZO Ktiš doporučuje starostce obce Ktiš kontaktovat uvedenou firmu, která by měla zpracovat nabídku na opravu veřejného osvětlení na podkladě pasportu VO.

 

- ZO Ktiš schvaluje vypracování projektové dokumentace projektantem, kterého si vybere ZO Ktiš. Projekt bude zaměřen na výstavbu garáží pro potřeby obce Ktiš (osobní automobily, potřeby SDH a následnou nástavbu s účelem využití velké zasedací místnosti, která bude využívána jak obcí Ktiš tak i místní spolky a organizace. ZO Ktiš pověřuje starostku obce zkontaktováním projektanta na uvedenou nemovitost s tím, že členové zastupitelstva jsou ochotni se s projektantem sejít i v době mezi vánoční- tj. od 27. 12. do 31.12. V případě, že projektanti nebudou moci přijet v uvedeném termínu, je starostka obce Ktiš pověřena dojednat schůzku v co možná nejkratším termínu.  

 

- ZO Ktiš bere na vědomí žádost pana S.B.a doporučuje napsat dopis panu J.B. s upozorněním, že poničený obecní pozemek je povinen v co možná nejkratším termínu uvést do původního stavu.

 

- ZO Ktiš schvaluje žádost obce Ktiš – vlastníka staveb o úplatný převod pozemků podle § 10, zákona číslo 503/2012 Sb., v platném znění a to: Pozemku KN st. 175, KN st. 146, KN 816/3 (pozemek funkčně související s nemovitostí na pozemku KN st. 175 a KN st. 146, pozemku KN st. 201/1, KN 816/4 (pozemek funkčně související s objektem na pozemku KN st. 146- žumpa), část pozemku KN 816/2 a 816/6 – oba pozemky funkčně souvisí se stavbou na pozemku KN st. 201/1 a o pozemek 816/2 bylo žádáno obcí Ktiš o vydání na podkladě platného územního plánu obce Ktiš a jejích osad s výstavbou VPS(sběrného dvora), pozemku KN st. 135, KN 511/2 – pozemek funkčně související se stavbou na pozemku KN st. 135, pozemku KN 550/1 a KN 548 – oba pozemky funkčně souvisí s nemovitostí na pozemku KN st. 35. O pozemek KN 550/1 bylo žádáno i jako o převod na stavbu bydlení podle ÚP a o pozemek KN 548 bylo požádáno o převod v rámci privatizace pozemků – komunikace.


     

 Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření č. 15 – investice na nákup areálu Ktiš – Pila ve výši 9 000 000,-Kč. 

 

- ZO Ktiš schvaluje plán inventur pro rok 2016/2017 a souhlasí se složením inventarizační komise – předseda inventarizační komise – Z. Frková Kollerová a členové inventarizační komise – J.Pavlík, A.Volfová, R.Frček, F.Pilát, DiS.   

 


Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech