Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce:

 

- ZO Ktiš schvaluje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma ZCHÚ – přírodní památky Dobročkovské Hadce a plán péče o přírodní památku Dobročkovské Hadce na období let 2015-2024 bez připomínek. Odpověď CHKO Blanskému lesu bude zaslána v nejbližší době.

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš k 31. 12. 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce Ktiš za rok 2014, která je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2014.

 

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a schvaluje převod výsledku hospodaření obce Ktiš za rok 2014 ve výši 3 110 729,16,-Kč na účet 432 300(výsledek hospodaření předcházejících účetních období).

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2014 s rozpočtovým výsledkem: příjmy po konsolidaci ve výši 1 241 127,33,-Kč, výnosy 1 237 509,66,-Kč, rozpočtový výsledek + 3 617,- Kč a s hospodářským výsledkem: náklady 1 237 509,66,-- Kč, výnosy 1 241 127,33,-- Kč a výsledek hospodaření po zdanění - + 3 617,-Kč spolu se závěrečnou zprávou o přezkoumání hospodaření DSO Prachaticko za rok 2014, Fin 2-12M a účetní závěrkou.

 

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2014 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

 

Fond rezervní 99 692,36,- Kč (stav k 31. 12. 2014)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014: 0,- Kč

Fond odměn 36 518,94,- Kč (stav k 31. 12. 2014)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014: 35 202,06,- Kč   

 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 578/1, k.ú. Ktiš, dle zákresu, který bude přílohou nájemní smlouvy panu P.P., Ktiš 22. Pozemek se nachází v k.ú. Ktiš.Záměr byl vyvěšen od 07. 05. 2015 do 22. 05. 2015 na úředních deskách obecního úřadu.  

 

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem částí pozemků 181/10 181/9 v k. ú. Ktiš na budoucí pronájem jednotlivých pozemků na zahrádky. Zveřejněním záměru je pověřena zapisovatelka. Záměr bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obecního úřadu.

 

- ZO Ktiš schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení souboru staveb se souhrnným názvem „ Přístavba skladu zemědělské techniky“, kterou předložil stavebník – manž. Norkovi. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem této smlouvy.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par.č. 50 o výměře 164 m2, TTP v k.ú. Smědeč, který je ve vlastnictví obce Ktiš na úředních deskách OÚ Ktiš, a to po dobu 15-ti dnů. Vyvěšením záměru pověřuje ZO Ktiš sl. Zuzanu Kollerovou a  pověřuje starostku obce Ktiš zasláním dopisu p. J. F.ve věci pozemku p. č. 525/13 o výměře 1282 m2, vedeného na LV 10001 pro obec Ktiš jako TTP, k.ú. Smědeč s dotazem, chce-li pan J. F.odkoupit část uvedeného pozemku s tím, že starostka obce Ktiš ho upozorní na potřebný souhlas MěÚ Prachatice s dělením pozemku. Poté se bude ZO Ktiš zabývat otázkou vyvěšení záměru prodej části pozemku 525/13 v k.ú. Smědeč. 

 

- ZO Ktiš schvaluje žádost osadního výboru, a to:

a)oplocení rezervuáru pitné vody – ano, bude oploceno včetně jímací studny

b)vývěsná tabule – ano, bude objednána

c)označení osady od Třebovic – bude po převodu do vlastnictví obce Ktiš

d)zákaz vjezdu u Korytů – značka „zákaz vjezdu“ bude odmontována

e)výmalba čekárny - čekárna bude opravena

f)vysvětlit sázení Březovíka – jednalo se o revitalizaci návsi – projekt z roku 2004  

 

- ZO Ktiš schvaluje stavební úpravy dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Arch. Vendulka Špindlerová, Vl. Březí. Pověřuje starostku obce Ktiš potvrzením souhlasu na kopii situace PD.

 

- ZO Ktiš schvaluje záměr provést stavební úpravy „Zřízení bufetu a kuchyňky v domě č.p. 22“. dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval DiS. David Fessl, Prachatice. Pověřuje starostku obce Ktiš potvrzením souhlasu na kopii situace PD.

 

- ZO Ktiš souhlasí s předáním rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace na svém zasedání dne 10. 06. 2015. 

 

 

- ZO Ktiš schvaluje přijetí finančních prostředků z dotačních titulů a to následovně:

a)oprava oplocení okolo pomníku na návsi v obci Ktiš (JK- KÚ)

b)ktišský hudební festival (JK- KÚ)

c)vodovod Smědeč (JK- KÚ)

d)rekonstrukce dětského hřiště před ZŠ a MŠ Ktiš včetně oplocení (MMR)

e)oprava MK včetně propustků (MMR)

f)zakoupení svozové techniky na biologicky rozložitelné odpady (SFŽP)

g)výsadba ovocné aleje – Křížovice u Ktiše- Miletínky (OPŽP)

h)revitalizace návsi v obci Smědeček (JK- KÚ)

i)oprava hřbitovní zdi u hřbitova včetně brány(JK- KÚ)

j)zakoupení technického vybavení na uklid v obci Ktiš a jejích osad (DSO Prachaticko) 

 

- ZO Ktiš schvaluje příkazní smlouvu k provedení VŘ na akci:„ Odstranění povodňových škod na MK včetně propustků v obci Ktiš a jejích osadách“. ZO Ktiš pověřuje podpisem smlouvy starostku obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25 000,-Kč  Římskokatolické farnosti ve Ktiši na opravu rozvodů el. energie v kostele sv. Bartoloměje. ZO Ktiš pověřuje účetní obce Ktiš zasláním příspěvku na účet farnosti a starostku obce Ktiš podepsáním darovací smlouvy.

 

-ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 01/2015 k vnitřní směrnici obecního úřadu Ktiš s účinností od 06. 11. 2014.

 

-ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 01/2015 k vnitřní směrnici obecního úřadu Ktiš k pořizování, evidenci, k vyřazování a likvidaci majetku s účinností od 10. 06. 2015.

 

 

  
   
    

Zastupitelstvo obce:

 

- ZO Ktiš bere žádost pana R. P. a sl. N. Ch. na vědomí, s tím, že se bude řešit samostatný bod zahrádky z projednání z místního šetření, které proběhne před zasedáním ZO Ktiš.

 

- ZO Ktiš bere na vědomí, že již uzavřené a pachtýřům předané pachtovní smlouvy jsou neplatné, z důvodu uvedených z právního rozboru ze dne 11. 05. 2015, který zpracoval advokát Mgr. J. Linhart.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům s upozorněním na neplatnost pachtovních smluv s tím, že do konce roku 2015 bude ZO Ktiš akceptovat právo užívání za cenu, která bude odpovídat nájmu podle již zaniklých smluv z roku 2009 v platném znění jejích dodatků.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, kterým k 31. 12. 2014 zanikla nájemní smlouva a nemají uzavřenou platnou smlouvu pachtovní s upozorněním, že do konce roku 2015 budou mít užívající právo za cenu odpovídající nájmu zaniklých smluv z roku 2009 a dodatku z roku 2013 a budou upozorněni na to, že pozemky užívají bez právního titulu. Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.    

  

-ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, kteří neměli uzavřené platné nájemní vztahy k 31. 12. 2014, nebyla s nima uzavřena nová pachtovní smlouva, ale pozemky, které vlastní Obec Ktiš mají zaregistrovány, s tím, že Obec bude respektovat užívání pozemků do konce roku 2015 a zemědělcům bude sděleno, že pozemky užívají bez právního titulu. Za pozemky bude zemědělec platit obvyklou cenu nájmu za rok 2012,2013,2014 a za rok 2015(cena v místě obvyklá 2870,-Kč/ha)Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.    

    

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, s upozorněním, že nová pachtovní smlouva není platná a zemědělcům, kteří nemají zaregistrované pozemky s tím, že pokud registraci neprovedou, nebudou platit pachtovné za rok 2015. Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.   

 

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, se kterými nebyla uzavřena původní smlouva do roku 2014, byla s nimi podepsána nová pachtovní smlouva a pozemky uvedené v nové pachtovní smlouvě jsou již zaregistrované, byť je pachtovní smlouva neplatná, s tím, že tito zemědělci budou platit pachtovné v ceně v místě obvyklé. Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.

 

-ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, regionálnímu odboru v Prachaticích prostřednictvím Mgr. J. Linharta, advokáta zastupujícího Obec Ktiš s upozorněním na skutečnost, že nové pachtovní smlouvy uzavřené se zemědělci s platností od 14. 04. 2015 jsou neplatné a s upozorněním na to, že Obec Ktiš bude akceptovat právo užívání pozemků do konce roku 2015.

     

- ZO Ktiš bere na vědomí, že dopisy zemědělcům budou zaslány advokáta Mgr. J. Linharta a za tímto účelem bude Mgr. J. Linhartovi udělena plná moc. Sepsáním plné moci byla pověřena starostka obce Ktiš Ilona Mikešová s tím, že plná moc je platná od 13. 05. 2015, kdy proběhla pracovní schůzka ZO Ktiš.  

 

- ZO Ktiš schvaluje, že pacht obecních pozemků bude vyřešen do konce roku 2015, tak, aby s účinností od 01. 01. 2016 byly uzavřeny nové pachtovní smlouvy s novými pastýři.

 

- ZO Ktiš bere na vědomí, že starostka obce Ktiš odešle odpovědi vybraným pachtýřům, kteří podali námitky a advokát Mgr. J. Linhart, jako podklad zpracuje návrh odpovědi těmto stěžovatelům, který předá starostka obce Ktiš do pátku 15. 05. 2015, tak, aby byly odeslány včas.     

   

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členům ZO Ktiš nebyla navýšena měsíční odměna o 3,5 % od 01. 06. 2015.

- ZO Ktiš bere informaci o rozpočtové změně č. 6 a rozpočtové změně č. 7 na vědomí.   

- ZO Ktiš bere informaci paní M. K. na vědomí a pověřuje zapisovatelku napsáním odpovědi p. M. K. s tím, že R. F. bude při psaní odpovědi nápomocen. ZO Ktiš poté bude o odpovědi informováno. 

- ZO Ktiš schvaluje předání stížnosti manž. L., Ktiš Policii ČR, oddělení Netolice. Předáním dopisu byla pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš souhlasí s udělením licence pro autobusovou linku Frymburk-Praha, a to dopravci Rail Bus s.r.o., Mariánská 11, 342 01 Sušice s tím, aby nadále zůstala v obci Smědeč zastávka pro tento spoj na znamení.   

- ZO Ktiš neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Jihočeský krajský fotbalový svaz, Č. Budějovice. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.    

-ZO Ktiš nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených - Klubu radost, Prostějov.

-ZO Ktiš bere žádost o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.

-ZO Ktiš bylo informováno o tom, že zatím jsme nedostali žádnou odpověď od p. Indry ohledně vyznačeného území Dobročkovské hadce.   

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 578/1, k.ú. Ktiš, jako zahrady. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.   

-ZO Ktiš bere na vědomí, že usnesení č. 2 ze dne 13. 04. 2015 nemělo být z důvodu nesplnění zákonných podmínek přijato – nehlasovala nadpoloviční většina všech zastupitelů, a proto je toto usnesení neplatné.  

-ZO Ktiš bere zaslanou žádost o obnovení souhlasu k táboření zaslanou – Skauty Kladno na vědomí a souhlasí s tábořením.     

-ZO Ktiš navrhuje zaslat odpověď paní E. H. s tím, že v současné době není v obci Ktiš žádný volný byt k dispozici.  

-ZO Ktiš souhlasí, se zřízením osadního výboru v obci Březovík, jehož předsedou je pan M. B., st., členy pan K. S., ml. a K. S., st.

-ZO Ktiš bere na vědomí zrušení VŘ na opravu MK včetně propustků v obci Ktiš a jejích osadách a doporučuje Stavební poradně spol. s.r.o. provést nové výběrové řízení na podkladě správných podkladů. Odpovědí byla pověřena starostka obce Ktiš. 

            

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s návrhem komise ve složení: J. Pavlík, Z.Kollerová, R. Frček, A. Volfová a s poradníím hlasem pak Ing. R. Kutláková propachtovat nemovitý majetek podle záměru č. 01/2015/ prach pozemku ve vlastnictví obce Ktiš, zapsaný na LV 100001 pro Obec Ktiš a podle kritérií schválených ZO Ktiš. Pozemky, které jsou uvedeny v zemědělských blocích budou nedílnou součástí tohoto zápisu, plnš pak korespondující s návrhy určené návrhové komise. Pachtovní smlouvy budou platné od 14.04.2015. 

- ZO Ktiš souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 500,-Kč, a to včetně DPH.

Zastupitelstvo obce:

ZO Ktiš, které plní funkci zřizovatele odvolává na podkladě usnesení Š.R., podle zákona č. 561/2004 Sb., §166 odst. 5 písm b v platném znění ke dni 17. 03. 2015 ředitelku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš.

- ZO Ktiš vyzývá zástupkyni ředitele paní Evu Vávrovou, aby zajistila nezbytný chod právního subjektu Základní a Mateřské školy Ktiš po dobu výběrového řízení zejména bezproblémový přechod dětí z mateřské školy do prvních tříd.      

ZO Ktiš schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí ČBÚ, č.j.: SBS 272 58/2014/ČBÚ-22. Podáním žaloby pověřuje BBH  advokátní kancelář Praha se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, zastoupenou JUDr. Františkem Honsou, PhD. A pověřuje starostku obce Ktiš podpisem plné moci k zastupování Obce Ktiš v tomto řízení a k zatupování Obce Ktiš v řízení o povolení trhacích prací v dobývacím prostoru Ktiš.

ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem plné moci k zastupování Obce Ktiš v řízení o povolení trhacích prací v dobývacím prostoru Ktiš BBH advokátní kanceláří s.r.o. Praha,Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, zastoupenou JUDr. Františkem Honsou PhD.

 

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech