Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2017 bez výhrad.

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2017 bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 3 871 576,39,-Kč z účtu 431 300 na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2016 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož bez výhrad.

- ZO Ktiš schvaluje výsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem: Fond rezervní 29 199,12,- Kč (stav k 31. 12. 2017),Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2017: 750,87,-Kč,Fond odměn 26 865,19,- Kč (stav k 31. 12. 2017), Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2017: 2 800,-Kč 

- ZO Ktiš schvaluje odpis předloženého majetku účetní ZŠ a MŠ Ktiš.   

-  ZO Ktiš schvaluje koupi pozemku par. č. 638/15 o výměře 301 m2 v k.ú. Ktiš, ostatní komunikace za cenu 374,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 316, k.ú. Dobročkov, dle zákresu.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek na podporu Linky Bezpečí ve výši 5 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. KN 379/6 o výměře 3178 m2 k.ú. Křížovice u Ktiše panu P. M., Tisovka na dobu neurčitou za cenu v místě obvyklou.

- ZO Ktiš schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na obnovu VO v obci Ktiš nabídku firmy Seterm, ČB ve výši 514 980,-Kč.

- ZO Ktiš neschvaluje návrh na směnu pozemků předloženou p. V. J.a p. Ing. M. P.

- ZO Ktiš schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku par. č. 265/22 o výměře 928 m2 – TTP, k.ú. Ktiš manželům N. a F. P., Ktiš za cenu 125,-Kč bez DPH.

-

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 07/2018 bez výhrad.

- ZO Ktiš schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 bez výhrad.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. 611/11 o výměře 179 m2 za cenu 100,-Kč/m2 platná sazba DPH firmě HD izolace s.r.o., Bohunice, IČ: 04059859.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemků par. č. 1489/122 o výměře 16 m2, KN 1218/46 o výměře 3 m2 za cenu 15,-Kč/m2 bez DPH panu M.K., Strunkovice nad Blanicí.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. KN st. 146 o výměře 1259 m2, k.ú. Ktiš firmě HD izolace s.r.o., Bohunice, IČ: 04059859 za cenu znaleckého posudku ze dne zpracovaného 29. 10.2015.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 379/6 o výměře 3 187 m2, k.ú. Křížovice U Ktiše po dobu 15 ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje předloženou cenovou nabídku na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce MK Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. o výměře 960 m2, k.ú. Ktiš manželům P., Ktiš za cenu 125,-Kč bez DPH.

-ZO Ktiš schvaluje výpověď nájemní smlouvy manželům M., Ktiš a manželům S., Ktiš  z důvodu nadřazenosti stavby cesty ZTV.   

-

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje předložený koordinační výkres na stavbu „garáže a zahradní dílny na pozemku  par.č. 1349/2, k.ú. Křížovice u Ktiše.“

-ZO Ktiš bere žádost manž. S. na odprodej části pozemku par. č. 1168/1, k.ú. Dobročkov na vědomí a doporučuje nejprve zjistit majetkové vztahy k uvedenému pozemku (zda není pozemek pronajat) a poté se bude znova žádost projednávat. 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 1489/122 o výměře 16 m2 a pozemek par. č. 1218/46 o výměře 3 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. KN 1194 o výměře 360 m2 – ostatní plocha za cenu 12,-Kč/m2 a par. č. KN 1192 o výměře 1978 m2 – orná půda za cenu 15,-Kč/m2 panu M.B., ml., Březovík.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. 611/3 – ostatní plocha za cenu 100,-Kč/m2, s tím, že KS bude vypracována po doložení GP.

-ZO Ktiš bere informace o vypracované PD na MK Smědeč včetně značení na vědomí a pověřuje pana R. F.jednáním s firmou RENO Šumava s výrobou značek a instalaci značení dle vypracované PD.

- ZO Ktiš schvaluje předložené plány společných zařízení zpracované v rámci komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Březovík 1 a k.ú. Březovík 2.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. st. 146 o výměře 1259 m2 v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš.

-

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 611/3 v k.ú. Ktiš dle geometrického plánku na úřední desky OU Ktiš.

- ZO Ktiš shcvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 1192 a pozemek par. č. 1194 v k.ú. dobročkov na úřední desky OU Ktiš.

- ZO Ktiš neschvaluje směnu pozemků navrženou firmou Farma Chvalšiny.

- ZO Ktiš schvaluje umístění mysliveckého zařízení na pozemku par. č. 961 v k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje příspěvek pro Charitu Prachatice ve výši 5 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro včelařství spolek Lhenice.

- ZO Ktiš schvaluje plánovací smlouvu manž. H., Ktiš, tak jak byla předložena.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kanbel NN - p. Mourek, Křížovice -  Tisovka za jednorázovou úplatu ve výši 982,-Kč bez DPH.

- ZO Ktiš  schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kanbel NN - p. Podlaha za jednorázovou úplatu ve výši 700,-Kč bez DPH.

- ZO ktiš schvaluje p. R. F. dojednáním dopravního značení do části obce Smědeč s firmou Reno Šumava.

- ZO Ktiš schvaluje vyplacení odměn všem členům OVK na částku 2 300,-Kč, kteří byli přítomni u obou kol prezidentských voleb.

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Hydro KOv s.r.o. , Rybářská 801, Třeboň na akci Ktiš - oprava hráze č.p. 642/6, přepadu, zdrže, odpadního potrubí a kbelu.

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci Oprava zdi u kostela v obci Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku 265/22 , k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje připojení se ZŠ a MŠ Ktiš do MAS Šumavsko za účelem podání dotací.

- ZO Ktiš projednalo žádost Spolku Lungta o připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"

  

    

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš souhlasí se záměrem manž. M. oplotit pozemky v jejich vlastnictví.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet obce Ktiš s celkovými přijmy cve výši 15 197 200,-Kč, celkovými výdaji ve výši 15 857 200,-Kča financování ve výši 2 460 000,-Kč.

- ZO Ktiš shcvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš s celkovými výdaji 890 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje dle seznamu, který je přílohou zápisu zrušení pohledávek a jejich odepsání v účetnictví obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku p.č. 414/2 , k.ú. Dobročkov za cenu 12,-Kč/m2 panu J. J., Dobročkov.

- ZO Ktiš shcvaluje směnu pozemků par .č. 850, 525, 216, 235, 208 k.ú. Smědeč ve vlastnictví obce Ktiš za pozemek veš vlastnictví p. J. F., Brloh.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet DSO Prachaticko pro rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019-2020 s celkovými příjmy 44 900,-Kč a s celkovými výdaji 44 900,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje odměnu ve výši 4 800,-Kč - místostarosta obce Ktiš, 1 640,-Kč - členové komisí, neuvolnění členové ZO - 1 840,-Kč s platností od 01.01.2018.

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech