Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 181/10 dle planimetrického plánku, k. ú. Ktiš za cenu 2 270,-Kč/ha manželům T., Ktiš. Nájemní smlouva bude na dobu neurčitou a se splatností od 01. 06. 2016 s podmínkou, že budoucí nájemce si je vědom stavu, ve kterém se v současné době pozemek nachází (zarostlý pozemek, neoplocený) a nebude po Obci Ktiš požadovat žádné pomocné práce na úklid výše uvedeného pozemku. 

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1 o výměře 217 m2 – díl a, k.ú. Ktiš za cenu 125,-Kč/m2 panu Vl. Ř., Č. Budějovice. 

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků – blok 20/Sm (pozemky par. č. 1498/11 o výměře 1241 m2, par. č. 1498/4 o výměře 221 m2 v k.ú. Smědeč)za cenu 2870,-Kč panu V. B., Smědeč.

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků – blok 45/Do - pozemky par. č. KN 591/1 o výměře 1241 m2, par. č. KN 417 o výměře 154 m2 v k.ú. Dobročkov za cenu 3 700,-Kč/ha pro paní I. J., Ktiš.

 

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. část 181/9 – dle planimetrického plánku, k.ú. Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšením záměru na pronájem pozemku část par. č. 181/10 – dle planimetrického plánku, k.ú. Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje odeslání námitky k aktualizaci ZUR JK. Námitka se týká vedení VVTL, jehož trasa je plánována přes pozemky ve vlastnictví Obce Ktiš a přes vlastnictví soukromých osob. ZO Ktiš navrhuje změnu trasy vedení VVTL tak, aby se minimalizovalo vedení a aby co nejméně omezovalo pozemky ve vlastnictví obce Ktiš.

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht části pozemků panu J. D., Smědeč  zveřejněných na záměru č. 02/2016/pron. poz. za cenu 3,900,-Kč/ha s platností od 01. 05. 2016 a s podmínkou, že pachtovní smlouva je schválena po dobu zalesnění těchto pozemků. 

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku část par. č. 265/1 o výměře 217 m2 v k.ú. Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pacht pozemků – blok 20/Sm. – pozemek par. č. 1498/11 o výměře 1241m2 a pozemek par.č. 1498/4 o výměře 221 m2 v k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš vydává souhlas s podpachtem V. B. s F. Š.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku -  zahrady č. 22 v bloku č. 3 – část par. č. 181/10 v k.ú. Ktiš. 

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pacht pozemků – blok č. 45/Do – část par. Č. 591/1 o výměře 1241m2 a část par. Č. 417 o výměře 154 m2 v k.ú. Dobročkov.

 

- ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš a zapisovatelku k vypracování grafických podkladů navržených ke směně pro pana J. F. a paní F. a pověřuje pana J. D. k posouzení grafických podkladů a předložení konečného návrhu na směnu všem zastupitelům na další zasedání.

 

- ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš s napsáním zprávy realitní makléřce s otázkou, zda nabídka na prodej zemědělského areálu obsahuje skutečně veškeré stavby. Po-té, kdy budou doručeny nabídky na bankovní úvěr, bude svoláno mimořádné zasedání ZO. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš rozesláním poptávky po bankovním úvěru na dobu 10 a 15 –ti let s možností splacení mimořádných splátek bez sankcí s přihlédnutím na snížení úrokové sazby.

 

- ZO Ktiš schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v hodnotě 2 000,-Kč ČSV Prachatice. Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy.

- ZO Ktiš schvaluje vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku ZŠ a MŠ Ktiš, dle předloženého přehledu a protokolů o vyřazení. 

 

- ZO obce Ktiš schvaluje přidělení bytu v domě č. p. 10. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou, a to na 1 rok.

     

  


    


  


Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje podnájem pozemku par. Č. 984/5 – TTP o výměře 7309 v k.ú. Smědeč, který bude zatížen budoucí kupní smlouvou pro pana P. P., Smědeček  za cenu v místě obvyklou, tj. 2870,-Kč/ha do doby než bude podepsána platná kupní smlouva.

 

- ZO Ktiš schvaluje podpacht pozemku par. Č. 1061/2 – TTP o výměře 12484 m2 (blok č. 12/Sm) a část par. Č. 1030/2 – TTP o výměře 15871 m2(blok č. 11/Sm) v k.ú. Smědeč pro pana P. P. na podkladě žádosti pana M. P. Na SZIF, územní pracoviště Prachatice, bude zaslána informace o změně podpachtýře. Cena nájemného zůstává stejná.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. Č. 778 o výměře 6413 m2, par. č. 738/2 o výměře 6280 m2, par. Č. 267/3 o výměře 6980 m2, par. Č. 792 o výměře 1920 m2 v k.ú. Dobročkov.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodloužení žádosti o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.

 

- ZO Ktiš bere na vědomí, rozpočet SLO pro rok 2016 s celkovými příjmy 651 670,-Kč a s celkovými výdaji 732 670,-Kč a schvaluje vystoupení ze Svazku lipenských obcí pro rok 2017. 

 

- ZO Ktiš neschvaluje poskytnutí příspěvku komunitě pro duchovní rozvoj o.p.s. 

- ZO Ktiš schvaluje ukončení dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně služeb s ní spojených ze dne 31. 08. 2010. 

 

-ZO Ktiš ruší usnesení č. 9b ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš ze dne 16. 12. 2014 a tím ruší i všechny právní úkony spojené s tímto usnesením. Toto usnesení 9b se ruší na podkladě provedeného místního šetření v obci Smědeček ze dne 16. 11. 2015, kterého se zúčastnili manž. C, manž. B. a paní Š. Ť. I. M. Z. K. Všichni zúčastnění souhlasili se zrušením nájemní smlouvy mezi Obcí Ktiš a manž. B.a tento souhlas stvrdili svými podpisy před starostkou obce Ktiš I. Mikešovou a Z. Kollerovu.


   

 


  


Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš po projednání a hlasování vydává podle 54 zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Ktiš formou opatření obecné povahy. Podpisem veřejné vyhlášky byla pověřena starostka obce Ktiš a místostarosta obce Ktiš.  

 

- ZO Ktiš schvaluje směnu pozemku par. č. 586/6 a 586/7, k.ú. Ktiš oddělených geometrickým plánem zpracovaný firmou G- Product CB s.r.o., Lniště 1, Trhové Sviny Jihočeskému kraji – Krajskému úřadu, Č. Budějovice. Směnou smlouvu připraví zástupce Jihočeského kraje – Krajského úřadu, Č. Budějovice. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. 

 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku části pozemku par. Č. 1431/21, 1431/22 v k.ú. Křížovice u Ktiše na dobu neurčitou za 2270,-Kč/ha panu R. T., Tisovka , 383 01 Prachatice s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Vypracováním smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková.       

 

-  ZO Ktiš schvaluje, že poplatek za zpracování geometrického plánu na směnu pozemků, dle přílohy Jihočeským krajem - Krajským úřadem, Č. Budějovice z důvodu nedostatku finančních prostředků Obce Ktiš. Předáním informace o schválení usnesení zástupci JK-KU, Č. Budějovice.     

 

- ZO Ktiš schvaluje dohodu o partnerství Jihočeský venkov z.s. – zastoupený Ing. S. Novákovou – předsedkyní spolu. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.   

 

- ZO Ktiš souhlasí s opravou silnice II/122 průtah Ktiš, a to s podmínkou, že veškeré nefunkční zařízení, které se nachází v komunikaci, bude opraveno na náklady firmy, která bude komunikaci opravovat. Dále Obci Ktiš bude dán dostatek času na opravu zařízení, která jsou v jejím vlastnictví. 

             


Zastupitelstvo obce Ktiš:

- Vydává podle 54 zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 Územního plánu Ktiš formou opatření obecné povahy.

 

- ZO Ktiš pověřuje zapisovatelku napsáním dopisu sl. Ing. V. M., Ktiš o vrácení pozemků, určených ke stavbě rodinného domu. Poté co sl. Ing. V. M. stavební pozemky KN 265/13, KN 265/22 v k.ú. Ktiš vrátí zpět Obci Ktiš, bude vyvěšen záměr na prodej pozemků par. č. 265/13, 265/22 v k.ú. Ktiš určených ke stavbě rodinného domu.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. Č. 1411/1 o výměře 329 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše panu M.K., Strunkovice za cenu 10,-Kč/m2.Vypracováním kupní smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Odpovědí panu M. K. byla pověřena zapisovatelka.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěsit záměr na směnu části pozemku par. č. 586/3 v k.ú. Ktiš na úřední desky obce Ktiš po dobu 15 – dní. Vyvěšením záměru na směnu pozemku byla pověřena zapisovatelka.

 

-ZO Ktiš neschvaluje prodej valníku – 5 tun a naopak navrhuje jeho rekonstrukci.  

 

-ZO souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par č. 1431/22, dle planimetrického plánku a pronájem pozemku par. č. 1431/20 o výměře 11 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše na úředních deskách Obecního úřadu. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

-ZO Ktiš odmítá projednávat zaslaný návrh o vyjádření se k doplnění Generelu LAPV s tím, že ZO Ktiš se necítí být kompetentní se vyjadřovat k tomuto záměru. 

       

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech