Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 - Rozpočet obce Ktiš na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 14 644 000,-Kč, celkovými výdaji ve výši 15 436 640,-Kč a financování ve výši 792 640,-- Kč, Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 2 000 000,-Kč , Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019, Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje rozpočet DSO Prachaticko pro rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019 s celkovými příjmy 45 000,-Kč a s celkovými výdaji 45 000,-Kč.  

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-- Kč. Finanční příspěvek bude zaslán na účet SRPŠ Lhenice uvedený v žádosti.

 

 

 - ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 048,-Kč OS Prevent, Strakonice. 

 

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2017 ve výši 1000,-Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené.

 

ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a doporučuje žádosti zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. Obec Ktiš nemá v současné době žádné byty k dispozici. Součástí odpovědi bude upozornění, že svou žádost musí každý ze žadatelů po roce obnovit, aby bylo patrné, že o přidělení bytu mají tito občané stále zájem. V případě, že své žádosti neobnoví, bude to považováno za nezájem o přidělení bytu.

 

- ZO Ktiš doporučuje starostce obce Ktiš kontaktovat uvedenou firmu, která by měla zpracovat nabídku na opravu veřejného osvětlení na podkladě pasportu VO.

 

- ZO Ktiš schvaluje vypracování projektové dokumentace projektantem, kterého si vybere ZO Ktiš. Projekt bude zaměřen na výstavbu garáží pro potřeby obce Ktiš (osobní automobily, potřeby SDH a následnou nástavbu s účelem využití velké zasedací místnosti, která bude využívána jak obcí Ktiš tak i místní spolky a organizace. ZO Ktiš pověřuje starostku obce zkontaktováním projektanta na uvedenou nemovitost s tím, že členové zastupitelstva jsou ochotni se s projektantem sejít i v době mezi vánoční- tj. od 27. 12. do 31.12. V případě, že projektanti nebudou moci přijet v uvedeném termínu, je starostka obce Ktiš pověřena dojednat schůzku v co možná nejkratším termínu.  

 

- ZO Ktiš bere na vědomí žádost pana S.B.a doporučuje napsat dopis panu J.B. s upozorněním, že poničený obecní pozemek je povinen v co možná nejkratším termínu uvést do původního stavu.

 

- ZO Ktiš schvaluje žádost obce Ktiš – vlastníka staveb o úplatný převod pozemků podle § 10, zákona číslo 503/2012 Sb., v platném znění a to: Pozemku KN st. 175, KN st. 146, KN 816/3 (pozemek funkčně související s nemovitostí na pozemku KN st. 175 a KN st. 146, pozemku KN st. 201/1, KN 816/4 (pozemek funkčně související s objektem na pozemku KN st. 146- žumpa), část pozemku KN 816/2 a 816/6 – oba pozemky funkčně souvisí se stavbou na pozemku KN st. 201/1 a o pozemek 816/2 bylo žádáno obcí Ktiš o vydání na podkladě platného územního plánu obce Ktiš a jejích osad s výstavbou VPS(sběrného dvora), pozemku KN st. 135, KN 511/2 – pozemek funkčně související se stavbou na pozemku KN st. 135, pozemku KN 550/1 a KN 548 – oba pozemky funkčně souvisí s nemovitostí na pozemku KN st. 35. O pozemek KN 550/1 bylo žádáno i jako o převod na stavbu bydlení podle ÚP a o pozemek KN 548 bylo požádáno o převod v rámci privatizace pozemků – komunikace.


     

 Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření č. 15 – investice na nákup areálu Ktiš – Pila ve výši 9 000 000,-Kč. 

 

- ZO Ktiš schvaluje plán inventur pro rok 2016/2017 a souhlasí se složením inventarizační komise – předseda inventarizační komise – Z. Frková Kollerová a členové inventarizační komise – J.Pavlík, A.Volfová, R.Frček, F.Pilát, DiS.   

 


Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš bere informaci o zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací na vědomí.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje směnnou smlouvu na pozemky odměřené GP ze dne 15. 03. 2016 mezi Obcí Ktiš a Krajským úřadem JK. Před schválením byl vyvěšen záměr na směnu pozemků na úředních deskách Obecního úřadu v období od 08. 09. 2016 do 23. 09. 2016. Záměr na směnu pozemků bude přílohou směnné smlouvy. Podpisem směnné smlouvy pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš.

 

 

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků, které jsou součástí žádosti Lesů ČR. Doporučuje napsat dopis s odpovědi, že Obec Ktiš je ochotna uvedené pozemky směnit, jen za předpokladu, že Lesy ČR budou s návrhem Obce Ktiš souhlasit. Po souhlasném vyjádření Lesů ČR vzejde Obec Ktiš ke společnému jednání.   


 - ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10573/16/LCD ze dne 28. 06. 2016, který je zpracován na podkladě právníkem opravené KS na koupi areálu Ktiš-Pila. Zároveň ZO Ktiš schvaluje KS na koupi areálu Ktiš-Pila, s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem KS a KS bude doplněna datem 31.12 2016 o vyklizení cizího majetku.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje jako přísedícího pro obvodní soud v Prachaticích Ing. J. J., Dobročkov , který se svým jmenováním souhlasil na podkladě telefonického rozhovoru s pracovnicí soudu.     

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kabel NN – p. K. Křížovice – Tisovka za jednorázovou úplatu v celkové výši 982,-Kč bez DPH. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Ktiš par. č. 1271, 1440/4 v k.ú. Křížovice u Ktiše.   

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci Březovík - kabel NN – p. P. - změna za jednorázovou úplatu v celkové výši 700,-Kč bez DPH.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje odpis pohledávek za zemřelými občany Obce Ktiš, které nebylo možné uplatnit v dědických řízeních.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje pronájem bytu v domě č. p. 24 paní R. T.,  a to za předpokladu, že na Obci Ktiš doloží bezdlužnosti. Dále v každé nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že v případě 1 nezaplaceného nájemného v dohodnutém termínu, bude nájemníkovi doručen návrh na vystěhování pro porušení smluvních podmínek nájemní smlouvy. Vypracované nájemní smlouva bude posouzena advokátkou vymáhající pohledávky z nájemného pro Obec Ktiš – J: Kolářovou. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 10 tis. Kč, která bude vratná poté, kdy  byt bude předán Obci Ktiš zpět v původním stavu.

  
         

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Ktiš a panem MVDr. P.P., Smědeček . 

- ZO Ktiš zplnomocňuje advokáta pana Mgr. T.U., se sídlem Vřesová 685/16, Praha8 k zastupování Obce Ktiš v řízení o kasační stížnosti Garnet Group a.s., se sídlem Ktiš 11, 384 03 a Českého báňského úřadu proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 03. 05. 2016, která je Nejvyšším správním soudem vedeno pod sp. zn. 2As 196/2016.    

- ZO Ktiš schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Ktiš na rok 2016 o částku 175 000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na finanční vypořádání s bývalými zaměstnanci ZŠ a MŠ Ktiš a na asistenta pedagoga pro MŠ a ZŠ Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšením záměru na výše uvedené pozemky oddělené GP ze dne 15. 03. 2016 na směnu pozemků mezi Obcí Ktiš a KU – JK.

 

- ZO Ktiš vzalo všechny žádosti o byt  na vědomí. Předpokladem pro podepsání nájemní smlouvy je doložení bezdlužnosti z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a

OSSZ. Po doložení bezdlužnosti bude přistoupeno k sepsání nájemní smlouvy na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce (pro případ, že

byste neuhradila nájemné ve stanoveném termínu). Bude-li, nájemné ze strany nájemce hrazeno včas v plné výši, bude i nájemní smlouva

prodlužována o 1 rok.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku, a to par. č. 181/12 v k.ú. Ktiš. Jedná se o zahrádku č. 32 – blok 4.

- ZO Ktiš schvaluje kupní smlouvu na koupi areálu Ktiš-Pila, s tím, že do smlouvy budou doplněny výměry pozemků a poté bude oběma stranami podepsána, tak aby mohla být následně i zaplacena kupní cena.

- ZO Ktiš bere informace o projektu Obec občanům na vědomí.

- ZO Ktiš navrhuje žádost o budoucím odkoupení poz. 638/8 v k.ú. Ktiš hlasovat poté, až bude ukončena komplexní pozemková úprava.

- ZO Ktiš bere žádost o vybudování horské vpusti na vědomí

 Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2015 bez výhrad.

 

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2015 bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 1 380 401,52,-Kč z účtu 431 300 na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2015 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož bez výhrad a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

 

Fond rezervní: 361,- Kč (stav k 31. 12. 2015)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2015: 361,- Kč

Fond odměn: 1442,- Kč (stav k 31. 12. 2015)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2015: 1 442,- Kč   

 

- ZO Ktiš schvaluje koupi areálu Ktiš-Pila jako celku s výjimkou nemovitosti na pozemku par. č. st. 200 v k. ú. Ktiš (stavba technického vybavení – mechanický seník) za částku uvedenou ve znaleckém posudku a rezervační smlouvě ve výši 8 772 375,-Kč ze dne 16. 06. 2016. Rezervační smlouva včetně znaleckého posudku je nedílnou součástí zápisu ze zasedání ZO Ktiš ze dne 16. 06. 2016.

 

-ZO Ktiš schvaluje podepsání rezervační smlouvy ze dne 16. 06. 2016 na koupi areálu Ktiš-Pila jako celku a uhrazení rezervačního poplatku ve výši 3% z 8 772 375,-Kč, tj. 263 171,-Kč na účet 211 223 5081/2700, s tím, že rezervační poplatek bude dle této smlouvy, vrácen v plné výši na účet Obce Ktiš po podpisu KS jak bylo schváleno ZO Ktiš v usnesení č. 5a. Podpisem RS pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš.

 

 

-ZO Ktiš schvaluje, jako bankovní ústav pro poskytnutí úvěru ve výši 15 000 000,-Kč, na koupi areálu Ktiš-Pila, jako celku, Českou spořitelnu a.s.

 

-ZO Ktiš schvaluje prodej stavební buňky par. č. 269/2, k.ú. Smědeč za cenu 100,-Kč za předpokladu, že MS Smědeč dohodou provede pro Obec Ktiš výsadbu 500 ks lesních stromků. Práce budou dohodnuty s OLH Obce Ktiš panem J. Pechou, DiS.

 

 

 

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech